VD har ordet

Fortsatt tillväxtfokus

Under 2019 fortsatte Swedol att genomföra nya försäljningssatsningar och driva expansion genom butiksöppningar och förvärv. Intäktstillväxten för koncernen uppgick till 11,7 procent (5,7), varav organisk tillväxt uppgick till
4,9 procent och 2,8 procent var hänförligt till jämförbara enheter.

De tillväxtsatsningar som vi genomförde under 2019 hade en positiv effekt på den organiska tillväxten. Försäljningen påverkades dock negativt av det för årstiden varma vädret under det fjärde kvartalet och den ökad avmattningen i efterfrågan på den svenska marknaden.

Tillväxten från förvärv uppgick till 6,5 procent varav 0,3 procent utgjordes av valutaeffekter. Vi genomförde en stor satsning på att expandera butiksnätet och öppnade totalt sex nya butiker. I tillägg till butiksöppningar är fövärv ett viktigt verktyg för att stärka koncernen på de områden och marknader där vi ser potential. Fortsatta förvärv är en nödvändighet för att upprätthålla en tillväxt på de nivåer vi har haft de senaste åren. Totalt genomfördes fyra förvärv under 2019.

Under det tredje kvartalet genomförde vi en förändring av organisationsstrukturen som innebär att respektive
försäljningsorganisation inom våra tre geografiska marknadssegment Sverige, Norge och Finland/Baltikum styrs av varsin landschef. De nya försäljningsorganisationerna främjar samarbete mellan butiker, utesäljare och Key Account Managers. Vi får ett bättre driv i försäljningsarbetet och landsorganisationerna kan fokusera på sina huvudsakliga uppgifter samtidigt som de drar nytta av fördelarna med koncernens skalbara plattform. Den nya organisationsstrukturen är en viktig del i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt bolag som ska ta sig an nya och större utmaningar framöver.

Marginalutveckling

Vi mötte flera utmaningar relaterade till marginalutvecklingen under året. Bruttomarginalen uppgick till 40,4 procent (40,9) och påverkades negativt av förändringar i produktmixen, vilket var en effekt av den milda vintern under det fjärde kvartalet. Till exempel hade vädret en negativ påverkan på försäljningen av yrkeskläder, skor och hydraulik. Intäktsmässigt vägde stark försäljning inom andra produktgrupper upp tappet till viss del, men med
lägre lönsamhet. Även högre råvarupriser, ökade fraktkostnader och valutaeffekter hade en negativ påverkan, men motverkades delvis av genomförda prisjusteringar och ökad andel egna varumärken.

Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent (10,0) och påverkades av lägre bruttomarginal, högre jämförelsestörande poster och kostnader för butiksexpansion.

Kassaflöde och utdelning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 306,2 Mkr (264,5), effekten av IFRS 16 var 170,4 Mkr. Årets kassaflöde påverkades negativt av höga lagernivåer till följd av butiksexpansion, större andel egna varor, tillväxtsatsningar, betalning av eftersläpande leverantörsbetalningar och betalning av skatteskuld för tidigare år.

Att vi har fortsatt att växa inom egna varor är glädjande, men innebär samtidigt nya utmaningar inom inköp och logistik där ökad lagereffektivitet är ett prioriterat område. Vi har åtgärder på plats och vi arbetar bland annat med att förbättra inköpsstyrningen i koncernen, men det tar tid att reducera lagernivåerna utan att riskera leveransförmågan samtidigt som vi har en hög tillväxt. Långsiktigt bedöms koncernen generera ett tillräckligt starkt och uthålligt kassaflöde för att lämna utdelning enligt målet om 30-50 procent av nettoresultatet. Den av styrelsen föreslagna utdelningen till aktieägarna för 2019 är oförändrad och uppgår till 1,20 kr (1,20), vilket motsvarar 42,1 procent av nettoresultatet.

Swedols marknader

Koncernen uppnådde en fortsatt lönsam tillväxt på samtliga marknader under 2019, trots avmattning i efterfrågan och en varm vinter med negativ påverkan på försäljningen inom viktiga produktgrupper under det fjärde kvartalet.
Många av de riktade satsningar som vi har genomfört inom utvalda produktområden har fallit ut väl, exempelvis satsningarna på infästning och elhandverktyg. Under året var vi även lyckosamma i många av våra anbudsförfaranden gentemot stora kunder, vilket är ett resultat av att vi har
stärkt KAM-funktionen. Fokus ligger dock fortsatt på små och medelstora kunder, där vi hade en särskilt stark tillväxt inom gruppen medelstora kunder.

Koncernens största marknad Sverige visade på en ökad avmattning i efterfrågan under årets sista kvartal. Detta till trots uppgick koncernens tillväxt till 6,0 procent (2,3), vilket visar att vi återigen har lyckats med att öka vår marknadsandel.

Marknaden i Norge hade en god utveckling, till stor del drivet av den starka offshoresektorn. Koncernens tillväxt uppgick till 14,0 procent (15,1) och påverkades negativt under framför allt det första och andra kvartalet av störningar relaterade till implementeringen av koncernens gemsamma IT- och affärssystem. Implementeringen var sista steget i integrationen av den norska verksamheten in i koncernens skalbara plattform. Strukturen är nu på plats och fungerar väl.

Tillväxten i Finland och Baltikum var fortsatt stark och koncernens tillväxt uppgick till 123,5 procent (62,5). Den höga tillväxten är driven av förvärv och vi satsar för att stärka vår position på vad som är en strategiskt viktig
marknad. Vår marknadsandel är liten men vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Integration av verksamheten in i koncernens skalbara plattform beräknas ske under det första halvåret 2020.

Kontinuerligt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete har länge varit ett prioriterat område som vi ständigt arbetar med att förbättra. För Swedol är hållbarhetsarbetet en viktig och integrerad del av strategin och affärsmodellen. En ansvarsfull och hållbar verksamhet är en förutsättning för koncernens fortsatta konkurrenskraft
och det är en självklarhet att fortsätta stödja principerna i FN:s Global Compact. Vi arbetar vidare utifrån den kartläggning av verksamheten i förhållande till de Globala målen för hållbar utveckling som vi genomförde under 2018. Kartläggningen har varit ett bra stöd i hur vi fokuserar hållbarhetsarbetet och hjälper oss att, så effektivt som möjligt, bidra till en hållbar utveckling för människa, miljö och samhälle.

Några av de saker som vi fokuserar på är att erbjuda ett högkvalitativt sortiment som håller längre, att säkerställa goda rutiner för eventuell återkallelse av produkter och att erbjuda de tjänster och all den utrustning som krävs för att hantera exempelvis spillolja. Vidare effektiviserar vi logistik
och minimerar flygtransporter till förmån för båt- och tågtransporter. Under 2019 fortsatte vår satsning på koncernens ledarutvecklingsprogram och i stort sett samtliga chefer har genomgått programmet som handlar om att leda sig själv, att leda andra och att leda affären. Detta är glädjande eftersom

Swedol blir en bättre arbetsplats och våra medarbetare kan möta kunderna med det som är vår stora unika fördel, kunskap och engagemang.

Framtidsutsikter

Under 2019 mötte vi utmaningar i form av integrationsstörningar i Norge, en svagare konjunktur i Sverige och ovanligt varmt väder under det fjärde kvartalet. Detta bidrog till att vår försäljning och marginalutveckling inte var så god som vi hade önskat, vilket vi inte är nöjda med.

Spridningen av covid-19 riskerar att få effekter på ekonomin och efterfrågan på samtliga marknader. Försäljningen kommer att påverkas av detta, men det är i dagsläget svårt att bedöma den ekonomiska effekten. Nuvarande indikationer från leverantörsledet i Asien visar inte på några större produktionsstörningar än så länge. Vi följer utvecklingen noggrant och vidtar lämpliga åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer och rådande situation för att säkerställa individers, samhällets och bolagets välmående.

Utifrån den svagare utvecklingen och den allmänna osäkerheten som råder på marknaden har vi en beredskap att agera och vi kommer att anpassa kostnadsstrukturen under 2020. Samtidigt finns det möjligheter att dra nytta av de många lyckade försäljningssatsningar och tillväxtinitiativ som genomförts de senaste åren. Redan genomförda satsningar ger på så sätt förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Vi fortsätter på den inslagna vägen och vår strategi med fokus på lönsam tillväxt och expansion ligger fast.

Swedol är idag ett stabilt bolag som är redo för nya och större utmaningar framöver. De senaste åren har vi arbetat hårt för att bygga en skalbar plattform där våra olika segment har gemensamt IT- och affärssystem, prissystem och legal struktur, samtidigt som de drar nytta av skalfördelar inom, exempelvis, koncept- och sortimentsutveckling, inköp, logistik och ekonomi. Genom de strukturer vi har skapat så har grunden lagts för en betydligt större verksamhet än vad koncernen är idag och vi är redo för de
förändringar som kan tänkas ske. Förhoppningsvis möter vi dessa tillsammans med Momentum Group.

Jag vill tacka alla våra medarbetare, leverantörer, partners, kunder och aktieägare som gör det möjligt för Swedol att vara ett framgångsrikt bolag.

Tyresö i mars 2020

Clein Johansson Ullenvik, VD och Koncernchef