VD har ordet

Starkt år trots utmaningar

2018 var ytterligare ett bra år för Swedol. Trots en del hinder på vägen som påverkat försäljningen negativt, såsom integrationsstörningar och den varmaste sommaren på många år, uppgick Swedols omsättning till 3 241,3 Mkr (3 067,1) för helåret. En viktig milstolpe uppnåddes i form av en rörelsemarginal om 10 procent.

Koncernens marginaler var fortsatt starka under året. Förbättrad produktmix, genomförda prisjusteringar och valutasäkringar hade en positiv effekt och motverkade en svag krona, ökade råvarupriser och dyrare frakt. Bruttomarginalen uppgick till 40,9 procent (39,4), och rörelsemarginalen till 10,0 procent (9,2). En tvåsiffrig rörelsemarginal markerar en viktig milstolpe för koncernen. I kombination med fortsatt kostnadsfokus och en hög soliditet står vi starkt rustade för framtida utmaningar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 264,5 Mkr (238,7), men påverkades negativt av högre lagernivåer. Ökningen i varulagret berodde huvudsakligen på genomförda tillväxtsatsningar, bland annat i form av satsning på infästning, handskar och skor samt etablering av ett core-sortiment inom Kläder och skydd. Försäljningen under året påverkades negativt av varubrist i Grollskedjan, och vi gjorde ett medvetet val att fokusera på att återställa lagertillgängligheten. Vi arbetar nu aktivt med att öka lagereffektiviteten.

Vi har byggt vidare på den grund för lönsam tillväxt som vi har arbetat hårt med att utveckla i form av en skalbar plattform. Under 2018 slutförde vi arbetet med att integrera den svenska verksamheten inom ett gemensamt IT- och affärssystem, prissystem och legal struktur. Nu har vi också implementerat detta i Norge. Genom att integrera divisionerna och konceptvarumärkena inom samma plattform har vi förbättrat våra möjligheter att driva korsförsäljningen och fortsätta hålla en god organisk tillväxttakt, samtidigt som vi på ett effektivt sätt kan integrera framtida förvärv.

Utveckling på Swedols marknader

Våra marknader utvecklades som helhet fortsatt väl under 2018. Även om vi såg en viss avmattning i Sverige så ökade tillväxten på våra andra marknader. Geografiskt ligger koncernens tyngdpunkt kraftigt viktad mot Sverige, men vi ser gärna en större geografisk spridning för att uppnå en bättre balans framöver. Vi ser goda möjligheter att stärka vår närvaro på befintliga marknader utanför Sverige och det är glädjande att vi lyckades genomföra förvärv av två fina bolag i Finland och ett i Norge under 2018. Vi påverkas precis som andra bolag av den generella konjunkturen på våra marknader, och vi har både en direkt och indirekt exponering mot byggsektorn. Koncernens fokus ligger fortsatt på små och medelstora företag. Dessa är relativt diversifierade i sin sysselsättning, och mindre känsliga för upp- eller nedgångar i stora projekt jämfört med större bolag. Trots vårt fokus på små och medelstora företag har vi en leveranskapacitet, både vad gäller sortiment och tekniska lösningar, som gör att vi även kan vara en fullskalig partner för de allra största bolagen. Under året stärkte vi relationerna med några av våra största kunder och fick förnyat förtroende av SAS och NCC, samtidigt som vi vann upphandlingar med nya storkunder som Toyota och Arriva. Vi ser detta som ett kvitto på att vi har ett attraktivt erbjudande som ligger rätt till och att Swedol har potential att attrahera nya kundkategorier framöver.

Fokus på förvärv och tillväxt

Under året intensifierade vi våra förvärvsaktiviteter. Totalt genomförde vi fem förvärv och vi är glada och stolta över att ha välkomnat Duunivaruste Oy, Metaplan Oy, Promera Yrkeskläder AB, Karl S Hanssen AS och De Facto Yrkeskläder AB in i Swedolfamiljen. Vi har en väl fungerande förvärvsprocess och det finns gott om intressanta bolag som skulle passa bra in i vår affärsmodell. Förvärv kommer att ha ett fortsatt stort fokus framöver. I tillägg till förvärv finns det ytterligare tillväxtpotential genom expansion av butiksnätet. Under 2018 tecknades åtta hyreskontrakt för nya butiker. Dessutom fortsatte det omfattande arbetet med att omprofilera och uppdatera butiksnätet.

Framgångsrik produktutveckling

Swedol har nu under ett antal år bedrivit ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete. Vi fortsätter att utveckla våra egna varumärken, och vi ser kontinuerligt över inom vilka produktkategorier som vi kan stärka koncernens samlade erbjudande, sett till bredd och djup. Swedols sortiment har gått från prisfokuserat till högkvalitativt sortiment för proffsanvändaren. Produktutvecklingen inom koncernen fortsatte i hög takt under 2018, och en rad lyckade produktlanseringar genomfördes. Björnkläder nådde framgångar med Carpenter Soul, en ny linje snickarbyxor, och Björnkläder Parvotex, en kollektion av arbetskläder med inherent flamskydd. Inom varumärket Balance finns nu ett komplett sortiment av premiumhandskar med fokus på antingen precision eller power. Gesto erbjuder arbetsskor med BOAs patenterade snörsystem, vilket sällar Gesto till en exklusiv skara som uppfyller kraven att få bli partner. Detta är bara några exempel av många på lyckade satsningar på våra egna produkter.

Vi ser att det finns fortsatt stor potential att stärka våra egna varumärken. Samtidigt strävar vi mot att erbjuda våra kunder en så bra produktmix som möjligt, bestående av det bästa inom såväl externa varumärken som egna varor.

Kontinuerligt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är en viktig och integrerad del av Swedols strategi och affärsmodell, något som uttrycks i vår strategi som ”Vi ska vara ett genuint hållbart företag”. Att vara en ansvarstagande och hållbar aktör i alla led ser
vi både som ett krav och en möjlighet för Swedol. För oss är det en självklarhet att fortsätta stödja principerna i FN:s Global Compact. Under 2018 genomförde Swedol en kartläggning av verksamheten utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. Kartläggningen underlättar hållbarhetsarbetet så att vi bättre kan fokusera på de områden där vi har störst påverkan och möjlighet att bidra till en hållbar utveckling för människa, miljö och samhälle. Arbetet tar tid, sker kontinuerligt och kräver målmedvetenhet och engagemang inom hela organisationen för att nå fram. Några av de saker som vi fokuserar på är att erbjuda ett högkvalitativt sortiment som håller längre, att säkerställa goda rutiner för eventuell återkallelse av produkter och att erbjuda tjänster och all den utrustning som krävs för att hantera exempelvis spillolja. Vidare effektiviserar vi logistik och minskar flygtransporter till förmån för tåg.

En tillväxtresa

Det har nu gått fem år sedan vi genomförde den strategiska nystarten 2013. Swedol har gjort en fantastisk resa och tillsammans har vi huvudsakligen genomfört det vi bestämde oss för att göra. Med nya strategier och en tydlig inriktning mot proffs och våra utvalda kundgrupper har vi, steg för steg, gått från att vara en prisfokuserad generalist till att bli en multispecialist med ett omnikanalkoncept som levererar ledande produkter inom flera nyckelområden.

Koncernens utveckling under 2018 har ytterligare stärkt min övertygelse om att Swedol är på rätt väg. Vi satsar för att fortsätta vår tillväxtväxtresa och inta en stark position inför framtiden. Mycket arbete kvarstår för att nå alla våra mål, men med vår organisation, skalbara plattform och starka finansiella position så har vi goda förutsättningar.

Slutligen vill jag tacka alla våra medarbetare, leverantörer, partners, kunder och aktieägare för ett framgångsrikt år.

Clein Johansson Ullenvik, VD och Koncernchef