VD har ordet

Starkt år i rätt riktning

2017 var ett starkt år för Swedol där hela koncernen uppnådde fortsatt hög tillväxt. Vi har bedrivit ett intensivt integrationsarbete på både strategisk och operativ nivå. En viktig del av integrationsarbetet under året var fortsatt implementering av vår tillväxtstrategi och våra försäljningsinitiativ i den förvärvade delen av verksamheten.

Finansiellt så har vi närmat oss våra långsiktiga mål och även om vi har en bit kvar så kan vi konstatera att vi fortsatt är på väg i rätt riktning. Vi bibehöll en hög organisk intäktstillväxt under 2017 och stärkte dessutom våra brutto- och rörelsemarginaler. Koncernens omsättning uppgick till 3 067,1 Mkr vilket innebär en proformamässig intäktstillväxt om 8,7 procent jämfört med föregående år. Detta är framförallt ett resultat av ett långsiktigt och framgångsrikt försäljningsarbete. Koncernens rörelseresultat uppgick till 280,7 Mkr vilket innebär en rörelsemarginal om 9,2 procent. Att vi har lyckats med att förbättra marginalerna beror till stor del på att den starka tillväxten har kombinerats med god kostnadskontroll.

God marknadsutveckling

Marknadsutvecklingen var fortsatt god under 2017 även om en viss oro har kunnat noteras inom fastighets- och byggsektorn. Något vi ser som positivt är att vi har en kundsammansättning som huvudsakligen består av små och medelstora företag inom våra fem prioriterade kundgrupper. Det gör att vi är relativt diversifierade i vår exponering mot enskilda sektorer. Små och medelstora kunder har ofta en anpassningsbarhet som gör att de är flexibla i sin sysselsättning på ett annat sätt än stora bolag.

Marknaden i Norge återhämtade sig ytterligare under 2017. Vårt konceptvarumärke Univern gjorde ett mycket bra år samtidigt som Swedol Norge AS har följt planen och minskat sina förluster.

I Finland och Estland var marknadsutvecklingen också fortsatt god och vi är nöjda med vad vår verksamhet presterar om än i mindre skala än i Sverige och Norge.

Intensivt integrationsarbete

Integrationsarbetet har pågått i hög takt under det gånga året och vi har genomfört många viktiga projekt. I december fusionerades Grolls i Sverige in i moderbolaget Swedol. Fusionen var ett led i integrationsarbetet som syftar till att förenkla det administrativa flödet internt och stärka koncernen ut mot kund. Den legala fusionen i kombination med implementeringen av Swedols IT- och affärssystem samt prissystem gör att vi kan agera samlat ut mot kund på ett effektivare sätt. Till exempel kan kunder ta del av Swedol- respektive Grollskedjans erbjudande och samla allting under ett kundnummer och på en faktura. Samma integration kommer att ske i Norge mellan Swedol AS och Univern under 2018.

En viktig fråga framöver är hur de olika butikskedjorna samarbetar och i vissa fall kan integreras för att bistå varandra. En stor del av styrkan i koncernens samlade erbjudande är de individuella konceptvarumärkena ut mot kunderna. Vi värnar om dessa och vill stärka dem så mycket som möjligt vilket kan komma att innebära en rad olika lösningar utifrån situationens behov.

Vi har nyligen lanserat konceptet Grolls shop-in-shop som innebär att klädavdelningen i Swedolbutikerna samlas under konceptvarumärket Grolls som är specialisten inom arbetskläder och personligt skydd. Konceptet rullas gradvis ut i Swedolbutikerna under kommande år utifrån de lokala förutsättningar som råder.

På vissa orter är en möjlig utveckling att en Swedolbutik och en Grollsbutik går samman om det är fördelaktigt för de befintliga butikerna. Vi räknar med att detta kommer att ske i viss utsträckning då butiker runtom i landet redan har visat intresse för det. När vi öppnar nya butiker framöver så har vi också utökade möjligheter att implementera shop-in-shop-koncept och driva korsförsäljning.

Från generalist till multispecialist

Det nya Swedol som vi har byggt upp är vad vi kallar en multispecialist. Det innebär att vi precis som tidigare har ett brett bassortiment som kännetecknar en generalist och att vi samtidigt har utvalda produktkategorier med större djup där vi tillhör de främsta inom kategorin på marknaden. Genom förvärvet av Grolls så är vi en ledande specialist inom arbetskläder och personligt skydd. Vi är dessutom en specialist inom verktyg som är ett spetsområde inom divisionen Verktyg och förnödenheter.

Vi arbetar dels för att stärka våra befintliga spetskategorier och dels för att koncernen ska kunna inta en ledande roll som specialist inom nya områden där vi ser potential. Exempelvis så satsar vi på att utveckla och stärka sortimentet inom infästning samt lyft- och last där vi har identifierat en hög efterfrågan från våra kunder.

Målmedvetet hållbarhetsarbete

Swedol har som ambition att vara ett genuint hållbart företag. Detta återspeglas i det dagliga arbetet på alla nivåer i koncernen. Vi har mycket kvar att göra inom området men vi ser hållbarhetsarbetet både som ett ansvar och en möjlighet att stärka koncernens konkurrenskraft.

Under det gångna året tog vi flera viktiga steg för att bygga vidare på vårt tidigare arbete. Till exempel har vi tagit fram flera nya mål som vi kommer att följa upp och vi har jobbat hårt med att kvalitetssäkra vår leverantörsbas vilket har lett till att antalet leverantörer har reducerats. Dessutom har vi tecknat ett avtal om järnvägstransporter som ett led i att minska flygfrakter.

Framöver kommer vi att jobba för att få in fler BSCI-certifierade leverantörer, öka andelen OEKO-TEX-certifierade plagg och att alla delar i koncernen, exklusive fysiska butiker, är certifierade enligt både ISO 9001 och 14001.

”Båda divisionerna har presterat mycket väl och visat på en fin utveckling vilket är resultatet av hårt och målmedvetet arbete av koncernens alla medarbetare.”

En grund för tillväxt

Året präglades av goda försäljningsresultat och ett fortsatt arbete med att vidareutveckla den nya koncernen. Vi har under de senaste åren genomfört ett omfattande arbete i syfte att bygga upp en struktur och en plattform som ligger till grund för koncernens framtida utveckling och lönsamma tillväxt. Det gör att vi kan satsa på nya områden och bygga upp nya delar organiskt eller effektivt integrera nya förvärv framöver. Vi har redan en stor del av grunden på plats men ser samtidigt att vi har mycket kvar att göra vilket är positivt. Ett område som vi arbetar för att utveckla är digitaliseringen av verksamheten där vi både kan stärka vårt erbjudande ut mot kund och effektivisera våra processer. En del i detta är att förbättra vår e-handel. Vi ser e-handel som en viktig del i Swedols omnikanalkoncept men försäljning via e-handel står fortfarande för en relativt låg andel av koncernens totala försäljning. Vi kommer även att utveckla divisionerna och hur de följs upp för att ytterligare stärka koncernens båda ben. Under 2018 kommer vi att ha ett ökat fokus på tilläggsförvärv.

2017 kan summeras som ett mycket framgångsrikt år för Swedol. Båda divisionerna har presterat väl och visat på en fin utveckling vilket är resultatet av hårt och målmedvetet arbete av koncernens alla medarbetare. Trots de förändringsprocesser som pågått internt har våra medarbetare lyckats behålla fokus på våra kunder och på att göra ett riktigt bra jobb. Jag vill därför tacka alla er som gör att vi är på god väg att nå våra mål och realisera vår vision.

Till sist vill jag också tacka alla våra leverantörer, partners, kunder och aktieägare.

Tyresö i mars 2018

Clein Johansson Ullenvik
VD och koncernchef