Strategisk inriktning

Swedols vision, affärsidé och värderingar utgör grunden för förmågan att skapa lönsam tillväxt. De strategiska mål och strategier som koncernen arbetar utifrån i affärsprocesser, handlingsplaner och dagliga rutiner är viktiga verktyg för att ta oss dit.

Vision

Vi är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Affärsidé

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris.

Plattform för lönsam tillväxt

Swedols strategi syftar till att uppnå lönsam tillväxt. Med en hållbar och skalbar affärsmodell har koncernen en etablerad plattform för tillväxt där effektiva processer inom nyckelområden som inköp och logistik möjliggör pålitliga och effektiva varuflöden. Organisk tillväxt uppnås genom en tydlig etableringsmodell, ett starkt säljfokus och digitalisering. Genom förvärv kan Swedol uppnå högre tillväxt och öka kompetensen inom utvalda områden.

Som en del av strategiarbetet under året antog Swedol ett nytt övergripande strategiskt mål, att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå koncernens fem andra strategiska mål. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter kan koncernen förbättra och effektivisera processer i alla led, tillvarata potentialen i affärsmodellen samt öka tillgänglighet och service i omnikanalkonceptet.

Steget från generalist till multispecialist är en viktig del i Swedols strategi för att nå ut med ett attraktivt och unikt erbjudande till utvalda kundgrupper. Koncernen arbetar aktivt med kundsegmentering och sortimentsutveckling för att erbjuda rätt sortiment till rätt kund.

Swedol bedriver ett kontinuerligt arbete för att stärka och utveckla koncernens portfölj av egna varumärken. De egna varumärkena utgör tillsammans med utvalda externa varumärken ett attraktivt produkterbjudande med både bredd och spets. Swedol ska möta kunderna genom ett omnikanalkoncept där olika försäljningskanaler samspelar och tillåter kunden att ta del av koncernens erbjudande utifrån personliga behov och preferenser.

Värdegrund

Swedols värdegrund utgör en stark plattform för hur vi arbetar tillsammans. Enkelt, proffsigt, hjärta och driv genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter.

Swedols strategiska mål

  • Vi ska skapa lönsam tillväxt såväl organiskt som genom förvärv
  • Vi ska utveckla ett attraktivt och särskiljande erbjudande till utvalda kundgrupper
  • Vi ska ha effektiva och kvalitetssäkra processer
  • Vi ska vara ett genuint hållbart företag
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kunniga medarbetare
  • Vi ska utnyttja digitaliseringens möjligheter