Organisation

Den 1 september 2019 införde Swedol en förändrad organisationsstruktur. Den nya organisationen innebär en tydligare landsorganisation där säljorganisationen inom respektive land – retail, utesälj, innesälj och KAM – samordnas under en landschef.

Förändringen innebär också att de två divisionerna – Verktyg & förnödenheter samt Kläder & skydd – samordnas under den nya funktionen Koncept-och sortimentsutveckling.

Koncernledning

Efter den 1 september 2019 består ledningen av VD, cheferna för de koncerngemensamma stödfunktionerna, Koncept- och sortimentschefen samt Landscheferna för Sverige och Norge.

Under hösten 2020 kommer organisationen förändras igen då Swedol och Tools går samman i en gemensam organisation.