Sverige

Swedols försäljningstillväxt i Sverige var stabil under 2019
som helhet, marknaden visade dock på en ökad avmattning i efterfrågan under det fjärde kvartalet.

Marknadsbeskrivning
Den svenska marknaden är Swedols enskilt största marknad och geografiska segment. Kunderna utgörs huvudsakligen av små och medelstora företag inom koncernens fem prioriterade kundgrupper. Marknaden har haft en god tillväxt under en längre tid men började mattas av under slutet av 2018 på grund av oro inom bygg- och fastighetssektorn. Bidragande faktorer till fortsatt avmattning är osäkerhet inom flera sektorer, till exempel fastigheter, bygg och anläggning samt industri. Ökade omkostnader för frakt och råvaror samt en svag utveckling av den svenska kronan har också haft en negativ effekt på omsättning och marginaler. Marknadstillväxten som helhet var fortsatt stabil under 2019, men avmattningen i efterfrågan tilltog i slutet av året.

Swedols position
Koncernen är starkt etablerad med ett brett och rikstäckande butiksnät i Sverige. Swedol arbetar utifrån en aktiv förvärvsstrategi och slutförde förvärv av två butiker i Sverige under 2019. De förvärvade butikerna var De Facto Yrkeskläder, i Arlandastad och Industriprofil, i Gävle. Båda butikerna har starka varumärken på lokal nivå och verkar fortsatt under eget varumärke, som en del av multispecialisten Swedol. Butiksnätet expanderades dessutom genom fyra nya butiker. Tre Grollsbutiker flyttade ihop med Swedolbutiker, vilket innebär en nettoökning om totalt tre butiker i Sverige under 2019. Totalt hade koncernen 75 butiker i Sverige vid årets utgång, fördelat mellan 50 Swedolbutiker, 23 Grollsbutiker och 2 fristående butiker. Swedols utveckling under 2019

Koncernens utveckling på den svenska marknaden var god under året som helhet, men en avmattning i efterfrågan skedde under året och den milda vintern hade en negativ inverkan på försäljningen under det fjärde kvartalet. Totalt ökade försäljningen med 6,0 procent under 2019. Swedol har fortsatt att växa lönsamt på en avmattande marknad genom att ta nya marknadsandelar och koncernens utveckling i jämförelse med bygg- och järnhandlarindex var starkare än genomsnittet. Viktiga faktorer i detta är lyckade försäljningssatsningar, på både egna varumärken och externa märkesvaror, som medfört ökad korsförsäljning, tillväxt inom gruppen medelstora kunder och fördjupade samarbeten med partnerleverantörer.

Konkurrenter
Den svenska marknaden är relativt konsoliderad och koncernen möter konkurrens inom alla kundgrupper. Swedols största konkurrenter i Sverige är Ahlsell, Momentum Group, Würth och Jula på nationell nivå. Lokalt möter koncernen konkurrens av lokala järnhandlare och klädhandlare.