Omnikanal

Swedol möter kunderna genom ett omnikanalkoncept som syftar till att leverera en enhetlig Swedolkänsla. Alla koncernens försäljningskanaler stödjer varandra för att skapa en flexibel och anpassad kundupplevelse

Fokus på kundnytta

Närhet till kunderna och förmågan att möta dem på deras villkor ökar möjligheten att utforma ett konkurrenskraftigt och attraktivt erbjudande. Ett nära samspel mellan koncernens försäljningskanaler gör att kunden kan ta del av Swedols erbjudande utifrån sina unika förutsättningar och behov. Kunderna möts med hög flexibilitet och kan fritt välja hur de interagerar med Swedol. Tillsammans kompletterar försäljningskanalerna varandra för att skapa en enhetlig och unik Swedolupplevelse på kundens villkor, en vara kan exempelvis handlas via webben och returneras i butik.

Nöjda kunder är kärnan i Swedols verksamhet och en förutsättning för lönsam och hållbar tillväxt. Kunskap och engagemang ligger till grund för att utveckla och bibehålla starka kundrelationer. I syfte att säkerställa kundnyttan mäter koncernen kundnöjdhet i form av NKI. Målet är att samtliga konceptvarumärken ska uppnå ett NKI om minst 75. Totalbetygen under 2018 uppgick till följande:
Swedol i Sverige* 74 (78)
Swedol i Norge, 82 (74)
Grolls 72 (75)
Univern 80 (78).
Minskningen i Sverige är sannolikt relaterad till interna omstruktureringar som har tagit visst fokus från butik och e-handel. I Norge har organisationsstrukturen anpassats i syfte att öka fokus, vilket sannolikt ligger bakom ökningen där. För att nå målen följer koncernen upp respektive butik och säljdistrikt och genomför anpassade handlingsplaner samt riktade utbildningsinsatser.

Butik

Genom ett vältäckande butiksnät når koncernen ut till en stor del av kunderna i Norden och i Baltikum. Butikerna erbjuder snabb och lättillgänglig service samt hög produkttillgänglighet. Dessutom finns beställningsvaror för direktleverans som ger kunderna snabb tillgång till efterfrågade produkter, vilket förenklar kundernas inköpsprocess och minskar onödigt resande till och från butikerna.

Utesälj

Ett aktivt och uppsökande försäljningsarbete är ett viktigt verktyg för att bygga långsiktiga, starka och hållbara kundrelationer. Med hjälp av kunniga och engagerade utesäljare nås både nya och befintliga kunder genom personliga möten. Swedol har de senaste åren arbetat för att stärka och utveckla säljorganisationen inom hela koncernen. Under 2018 skapades en ny gemensam struktur där det parallellt med regioncheferna som ansvarar för butiksdriften finns fem säljchefer som ansvarar för det uppsökande  försäljningsarbetet inom respektive region. En stor satsning har gjorts i nyckelkundsfunktionen inom divisionen Kläder och skydd.

E-handel

E-handeln är en integrerad del av koncernens omnikanalkoncept och inkluderar både traditionell e-handel och kundunika e-handelslösningar. Den erbjuder flera fördelar vilka inkluderar ökad tillgänglighet, ett bredare utbud och möjligheten att snabbt hitta information om erbjudandet.

E-handeln är både ett alternativ och ett komplement till övriga försäljningskanaler och stödjer försäljningen inom båda divisionerna genom en gemensam plattform som utvecklats för att täcka in respektive divisions behov. Under 2018 påbörjades lanseringen av nya versioner av
konceptvarumärkenas hemsidor på en koncerngemensam plattform. Den nya plattformen har en uppdaterad design med fokus på kundupplevelse och ökad funktionalitet genom funktioner som saldohantering på individnivå och
attesteringsfunktioner för större företag. Koncernen har även vidareutvecklat funktionaliteten för kundunika ehandelslösningar som ger större kunder möjlighet att integrera sina inköpssystem mot Swedols e-handel för en transparent och effektiv inköpsprocess.

Återförsäljare

På orter där Swedol inte avser att öppna egna butiker fyller återförsäljare en viktig roll genom att nå ut till kunder som annars inte skulle ha möjlighet att handla i butik. Återförsäljarna är ofta mindre företag såsom fristående yrkesbutiker, bilverkstäder eller bygghandelsbolag.