Norge

Swedol är en etablerad men sammantaget liten aktör i Norge. Under 2019
lades grunden för framtida expansion genom integration av verksamheten in i koncernens skalbara plattform.

Marknadsbeskrivning
Den norska marknaden är Swedols näst största, efter Sverige. Kunderna består i regel av små och medelstora företag inom koncernens prioriterade kundsegment. Unikt för den norska marknaden är den stora betydelsen av olje- och gasbolag i den så kallade offshore-industrin. Den norska marknaden har återhämtat sig bra de senaste åren, efter den tidigare nedgången i offshore-industrin. Den generella marknadstillväxten var fortsatt god under 2019. Marknaden har en hög grad av konsolidering, men samtidigt finns många lokala generalister på små och avlägsna orter. Dessa butiker kan inkludera allt från fiskeprodukter till byggvaror.

Swedols position
På den norska marknaden är koncernen etablerad genom de två butikskedjorna Swedol och Univern. I tillägg till de egna butikerna har koncernen ett brett nätverk av återförsäljare på orter där det är svårt att etablera de egna koncepten på grund av den norska marknadens karaktär. I förhållande till marknaden som helhet är Swedols marknadsandel relativt liten och det finns fortsatt potential för koncernen att stärka sin position. Vid utgången av 2019 hade koncernen totalt 18 butiker i Norge, varav 8 Swedolbutiker och 10 Univernbutiker. Två nya butiker öppnades under året och ett förvärv genomfördes. Univernbutiken i Arendal flyttade in i Karl S Hanssens befintliga lokaler som byggdes om till en Swedolbutik med hela koncernens samlade erbjudande under ett och samma tak. Därtill genomfördes ytterligare tre butiksintegrationer.

Sedan etableringen i Norge 2011 har Swedol arbetat hårt för att öka lönsamheten. Förvärvet av Grolls 2016 stärkte koncernens position genom Univerns väletablerade butiksnät. Efter utmaningarna vid den initiala etableringen har Swedol en lönsam verksamhet med förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Swedols utveckling under 2019
Koncernens intäktstillväxt i Norge under året uppgick till 14,0 procent. Försäljning påverkades positivt av utvecklingen i offshore-sektorn, men negativt av störningar relaterade till implementeringen av koncernens gemensamma IT- och affärssystem som genomfördes i början av året.
Tillväxten skedde med lönsamhet och rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent. Integrationen i Norge innebär att verksamheten har ett gemensamt IT- och affärssystem, prissystem och legal struktur. Denna skalbara plattform gör att koncernen kan styra verksamheten effektiverare och underlättar för framtida förvärv och butiksexpansion.

Konkurrenter
Koncernens konkurrenter i Norge består till stor del av stora rikstäckande aktörer som Würth, Tess, Ahlsell, Wenaas och Momentum Group. Utöver dessa finns många starka lokala aktörer med breda produktsortiment som delvis ligger utanför Swedols erbjudande.