Finland och Baltikum

Swedol har fortsatt stärkt sin närvaro i Finland och Baltikum
under 2019. Koncernens marknadsandel är låg men
tillväxtmöjligheterna är goda.

Marknadsbeskrivning
Det geografiska marknadssegmentet inkluderar de två länderna Finland och Estland. Kunderna utgörs huvudsakligen av små och medelstora företag inom koncernens prioriterade kundgrupper. Storleksmässigt är marknaden mindre än i Sverige, men tillväxtpotentialen bedöms vara god. Marknadstillväxten har varit god de senaste åren men osäkerhet råder kring marknadens framtida tillväxttakt. Marknaden befinner sig i en pågående konsolideringsfas
och konkurrensen mellan de största aktörerna förväntas öka framöver.

Swedols position
Koncernen har målmedvetet stärkt sin position i Finland sedan etablering skedde genom förvärvet av Grolls 2016. Under 2019 slutfördes ett förvärv, omfattande två nya butiker, vilket tog det totala antalet butiker vid årets utgång till tio. Med sju Grollsbutiker i Finland och en Grollsbutik i Tallinn i Estland består största delen av koncernens utbud av yrkeskläder och skydd. Närvaron inom verktyg och förnödenheter är begränsad till två butiker under varumärket. Metaplan som är en fristående del av Swedol och har en
stark position lokalt i Åbo.

Jämfört med Sverige och Norge är koncernen en relativt liten aktör i Finland och Baltikum. Swedol ser dock goda möjligheter att ytterligare stärka positionen inom segmentet framöver, för både yrkeskläder och skydd och verktyg och förnödenheter. Koncernens tillväxtstrategi rymmer både nyetableringar av butiker och förvärv, i praktiken har koncernen växt genom organisk tillväxt i befintliga butiker och förvärv av nya butiker.

Swedols utveckling under 2019
Koncernens försäljningsutveckling i Finland och Baltikum var god under 2019. Intäktstillväxten uppgick till 123,5 procent, starkt driven av förvärv i tillägg till en god organisk tillväxt. Tillväxten har skett med god lönsamhet och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent. Koncernen bedriver ett pågående arbete med att integrera verksamheten i Finland och Baltikum på samma sätt som redan gjorts i Sverige och Norge. Integrationen beräknas slutföras under det första halvåret av 2020 och kommer att ge koncernen möjlighet att dra nytta av en skalbar plattform med centrala funktioner och effektiva processer, vilket underlättar fortsatt expansion av butiksnätet och lönsam tillväxt.

Konkurrenter
Marknaden för verktyg och förnödenheter i Finland är relativt konsoliderad och konkurrensen består till stor del av landstäckande kedjor som exempelvis Würth, Etra och Momentum Group, samt lokala aktörer. På marknaden för yrkeskläder och skydd pågår en liknande konsolidering där kedjor som Image Wear, Skydda, VTR och Workwear Center intagit starka marknadspositioner.