Marknad och försäljning

Utvecklingen på koncernens marknader var generellt god under 2017. Den starka trenden från föregående år fortsatte och efterfrågan inom samtliga kundsegment utvecklades positivt.

Fortsatt gynnsam marknadsutveckling i Sverige

Swedol riktar sig huvudsakligen mot företagskunder inom de fem prioriterade kundgrupperna Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.

Koncernens geografiska huvudmarknader består av Sverige och Norge. Marknaden i Sverige har haft en god utveckling under flera år. Med stöd av fortsatt god BNP-tillväxt och hög aktivitet i byggsektorn var även 2017 ett stabilt och starkt år för den svenska marknaden. Marknaden i Norge har, framförallt på grund av den svaga oljeindustrin, varit relativt svag de senaste åren men har visat på en återhämtning både under 2016 och 2017. Koncernen har dessutom verksamhet i Finland och Estland. Båda dessa marknader har visat på god utveckling under 2017.

Marknadstrender

En snabbt tilltagande marknadstrend är ökad digitalisering vilket påverkar allt från e-handel och omnikanalstrategi till intern effektivisering och automatisering av processer. Utvecklingen går snabbt framåt och bolag som framgångsrikt lyckas med att utnyttja fördelarna kan stärka sin konkurrenskraft.

Marknaden överlag befinner sig i en konsolideringsfas där större bolag och kedjekoncept kan dra nytta av skalfördelar inom bland annat inköp, logistik, försäljning och IT. Swedol följer trenden genom en aktiv förvärvsstrategi.

Swedols utveckling

Koncernen som helhet har fortsatt den starka tillväxttrenden med en intäktstillväxt som uppgick till 8,7 procent proforma, beräknat som om Grolls förvärvats 1 januari 2016. Divisionerna, Kläder och skydd och Verktyg och förnödenheter, står för ungefär hälften av den totala omsättningen vardera. Båda divisionerna har haft en positiv utveckling och stärkt sina positioner under 2017.

Kläder och skydd växte proforma med 8,4 procent. Omsättningen har en bredare geografisk fördelning jämfört med i Verktyg och förnödenheter då den största delen av koncernens försäljning i Norge, Finland och Estland består av arbetskläder och personligt skydd.

Division Verktyg och förnödenheter ökade försäljningen med 8,9 procent. Försäljningen sker främst på den svenska marknaden som var fortsatt stark under 2017. Divisionens fortsatt goda tillväxt är till stor del en effekt av lyckade satsningar inom utesälj samt förbättrad säljstyrning i butikerna.

Konkurrenter

Swedol möter konkurrens lokalt, nationellt och internationellt inom alla kundgrupper. Konkurrensbilden på Swedols marknader är konsoliderad av olika grad. De geografiska huvudmarknaderna i Sverige och Norge har en högre grad av konsolidering medan marknaderna i Finland och Estland är mer fragmenterade eftersom dessa befinner sig i ett tidigare skede av konsolidering.

Konkurrenterna består av lokala aktörer, kedjeanslutna byggmarknader, e-handlare och större kedjor. De specifika konkurrenterna varierar ofta mellan olika kundgrupper då en kedja kan vara stor inom ett visst område men sakna verksamhet inom ett annat.