Marknad och försäljning

 

Koncernens marknader utvecklades generellt väl under 2018. Ökad digitalisering och växande e-handel är fortsatt starka trender.

Marknadsutveckling

Swedols erbjudande riktar sig huvudsakligen mot företagskunder inom de fem prioriterade kundgrupperna Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Geografiskt är koncernen etablerad i Sverige, Norge, Finland och Estland. Alla koncernens geografiska marknader hade en god utveckling under 2018.

Koncernens kunder består huvudsakligen av små och medelstora företag vilka i regel har en god förmåga att hålla hög sysselsättning även under perioder där stora bygg- och fastighetsprojekt minskar. Inom kundgruppen Bygg och anläggning ligger tyngdpunkten på anläggning, det vill säga olika former av markbearbetning.

Marknadstrender

Ökad digitalisering är en stark trend med potential att påverka exempelvis försäljning, logistik, intern effektivisering och automatisering av processer. Digitalisering är ett prioriterat område för Swedol och koncernen ser en stor potential då företag som lyckas med att tillvarata digitaliseringens fördelar väsentligt kan stärka sin konkurrenskraft.

Marknaden har sedan en tid tillbaka befunnit sig i en konsolideringsfas där större bolag och kedjekoncept kan dra nytta av skalfördelar inom bland annat inköp, logistik, försäljning och IT. Swedol följer trenden genom en aktiv förvärvsstrategi.

Swedols utveckling

Under 2018 hade koncernen en lönsam och till största del organisk tillväxt på alla marknader. Koncernens intäktstillväxt uppgick till 5,7 procent. I jämförelse med Bygg och järnhandelsindex har koncernen stärkt sin position och tagit marknadsandelar. Detta har kompletterats med förvärv som har stärkt koncernens närvaro i Finland.

Konkurrenter

Swedol möter konkurrens lokalt, nationellt och internationellt inom alla kundgrupper.
Koncernens konkurrenter består av industri- och bygginriktade kedjor samt fristående lokala aktörer. De specifika konkurrenterna varierar ofta mellan olika kundgrupper då en kedja kan vara stor inom ett visst område men sakna
verksamhet inom ett annat.