Marknadsöversikt

Swedol är verksamt inom tre geografiska marknadssegment.
Sammantaget var utvecklingen stabil under 2019, men med
ökad avmattning i efterfrågan under fjärde kvartalet.

Swedols segment

Geografiskt är koncernen etablerad i Sverige, Norge, Finland och Estland. Koncernens marknader är indelade i de tre segmenten Sverige, Norge, samt Finland och Baltikum. Efter en organisationsförändring under 2019 drivs försäljningen på de tre geografiska marknadssegmenten av egna försäljningsorganisationer ledda av landschefer. Andra funktioner så som koncept- och sortimentsutveckling, inköp, ekonomi, logistik och IT, drivs centralt inom koncernens skalbara plattform. Genom den nya organisationsstrukturen drivs försäljningen på varje marknad tydligare, effektivare och mer målinriktat.

Koncernens samlade erbjudande riktar sig mot företagskunder inom de fem prioriterade kundgrupperna Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Byggkonjunkturen i respektive land har sannolikt en stor inverkan på de lokala marknaderna, och i förlängningen på Swedols tillväxtförutsättningar inom varje segment och för
koncernen som helhet.

Swedols kunder består huvudsakligen av små och medelstora företag vilka i regel har en relativt god förmåga att upprätthålla sysselsättningen även under perioder där stora bygg- och fastighetsprojekt minskar. Inom kundgruppen Bygg och anläggning ligger tyngdpunkten på anläggning, det vill säga olika former av markbearbetning.

Swedols utveckling
Koncernen växte med lönsamhet på alla marknader under 2019. Den totala intäktstillväxten för koncernen uppgick till 11,7 procent. Både den organiska och den förvärvsdrivna tillväxten var god, trots avmattning i efterfrågan på marknaden och en ovanligt mild vinter. Avmattningen skedde framför allt i Sverige under det fjärde kvartalet. Kläder och skydd växte med 10,6 procent under 2019.

Divisionen är stark på alla marknader och i jämförelse med Verktyg och förnödenheter har försäljningen en mer proportionerlig fördelning mellan länderna. Verktyg och förnödenheter växte med 13,0 procent
under 2019. Divisionen har närvaro på alla koncernens marknader men försäljning sker huvudsakligen i Sverige, samt i mindre utsträckning i Norge och Finland.

Konkurrenter
Swedol möter konkurrens internationellt, nationellt och lokalt inom alla kundgrupper. Konkurrenterna består av industri- och bygginriktade kedjor med närvaro på en eller flera av de geografiska marknaderna, samt fristående lokala aktörer.

Marknadstrender
Digitalisering är en fortsatt stark trend med inverkan på exempelvis försäljning, logistik, intern effektivisering och automatisering av processer. Digitalisering är ett prioriterat område för Swedol och en integrerad del av strategin. Företag som lyckas med att tillvarata digitaliseringens
fördelar på ett bra sätt över hela organisationen kan stärka sin konkurrenskraft. Koncernen ser fortsatt utveckling inom området som en förutsättning för lönsam tillväxt.

E-handelns betydelse fortsätter att öka och det blir allt mer viktigt att synliggöra sortimentet på webben även om försäljningen sker i butik. Samtliga betydande marknadsaktörer arbetar med att utveckla sina webblösningar medan rena e-handlare än så länge utgör en begränsad del av marknaden. Ett väl utvecklat butiksnät utgör alltjämt en konkurrensfördel som kan kompletteras med alternativa logistikupplägg för att möta kundernas behov och inköpsmönster. Konsolidering är en trend som pågått under en längre
tid på de flesta av Swedols marknader. Större bolag och kedjekoncept kan dra nytta av skalfördelar inom bland annat inköp, ekonomi, logistik, försäljning och IT. Swedol följer trenden genom en aktiv förvärvsstrategi. Graden av konsolidering skiljer sig mellan koncernens olika geografiska marknader även om trenden är övergripande.