Effektiva inköp

Bakom Swedols attraktiva sortiment finns en effektiv inköpsprocess i kombination med långsiktiga leverantörsrelationer. Inköpsprocessen är central för att kunna erbjuda kvalitetssäkrade och hållbara produkter med goda försäljningsmarginaler.

Koncernens inköp sker inom divisionernas kategoriorganisationer där det finns kunniga kategorichefer och strategiska inköpare med lång erfarenhet av globala inköp. Tillsammans med effektiva processer utgör långsiktiga relationer med rätt leverantörsbas kärnan i Swedols inköp. Genom tydliga kravspecifikationer och långsiktiga samarbeten kan Swedol arbeta för att kvalitet, ansvar och lönsamhet går hand i hand.

Rätt leverantörsbas

I arbetet med att utveckla koncernens leverantörsbas är produktkvalitet, försäljningsmarginal och hållbarhet primära kriterier. Innan nya leverantörssamarbeten kan inledas gör Swedol en initial riskbedömning av leverantörer. För de leverantörer som uppvisar en tillfredställande nivå i utvärderingen är nästa steg att skriva på Swedols uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden innehåller krav om efterlevnad av internationellt erkända konventioner samt nationell lagstiftning. I de fall där Swedol upprättar avtal med agenter, krävs av dessa att de vidareförmedlar och följer upp motsvarande krav.

Nära samarbeten med leverantörer

Leverantörsbesök ger god inblick i leverantörernas verksamhet och är viktiga för det löpande utvecklingsarbetet. Swedols målsättning är att minst en gång var tredje år besöka samtliga betydande leverantörer. Leverantörer besöks kontinuerligt, under 2017 genomfördes totalt 161 besök, varav 27 hos utomeuropeiska leverantörer. Om avvikelser mot Swedols krav upptäcks vid leverantörsbesök är syftet med Swedols ramverk att tillsammans med leverantörerna arbeta för förbättringar. Vid grova eller upprepade avvikelser mot uppförandekoden kan dock samarbetet avslutas.

Effektiv leverantörsuppföljning

I samband med förvärvet av Grolls under 2016 erhöll Swedol en större leverantörsbas. Grolls var sedan tidigare medlemmar i BSCI. Inom ramen för BSCI används en gemensam uppförandekod och leverantörerna revideras utefter denna av godkända tredjepartsrevisorer. De leverantörer av egna varor som tillkommit till Swedols leverantörsbas genom förvärvet har skrivit på BSCI:s uppförandekod.

Fokus under 2017 har varit att samordna kravställning och uppföljning för samtliga leverantörer av egna varor. Genom att integrera processer från respektive verksamhet ges utökade möjligheter att utveckla leverantörsförhållandena. Under året inleddes processen för en leverantör och en dialog inleddes för två andra för att de ska helt kunna omfattas av BSCI under 2018. Under 2018 fortsätter det samordnande arbetet och målet är att alla Swedols leverantörer ska omfattas av BSCI eller motsvarande tredjepartsgranskning för att vidareutveckla leverantörsarbetet framåt. I processen att se över vår gemensamma leverantörsstock har bolaget avslutat samarbetet med nio leverantörer, varav sju kopplade till produktion av egna varumärken.

Antikorruption och mutor

För att Swedol ska kunna tillgodose den professionella användarens behov och önskemål på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt utgår koncernen från sunda affärs- och marknadsföringsmetoder. Swedol accepterar inte någon form av korruption och följer Institutet Mot Mutors kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Genom nära samarbeten arbetar Swedol proaktivt för att minimera risker med att agenter och samarbetspartners bidrar till korruption eller agerar på andra sätt som inte är i enlighet med den koncerngemensamma uppförandekoden. För att minimera risker för att oegentligheter ska uppstå ska alla inköp och leverantörskontakter följa koncernens inköpsprocesser.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete