Skalbar logistik

Swedols logistikfunktion är en viktig faktor i koncernens konkurrenskraft och en förutsättning för att leverera enligt omnikanalkonceptet. Målet för koncernens logistik är att med hög tillgänglighet serva alla kunder på ett pålitligt och effektivt sätt oavsett försäljningskanal. Logistikfunktionen består av tre logistikcenter, belägna i Örebro, Hisings Backa och Skedsmokorset i Norge, som tillsammans förser samtliga butiker, distanshandelskunder och återförsäljare med varor.

Logistikoptimering

Swedol arbetar kontinuerligt för att optimera logistikflödena i syfte att öka servicegraden för kunderna, stärka bolagets lönsamhet och minska miljöpåverkan. Under 2018 genomfördes nya fraktupphandlingar och samarbetet med befintliga transportleverantörer utökades vilket bland annat lett till förbättrade ledtider inom korsvaruförsörjningen och samordningsvinster. Ökade möjligheter till sampackning är en viktig förutsättning för minskad klimatpåverkan från transporter. Fraktkostnaderna har dock ökat som en följd av högre marknadspriser.

Ett viktigt förbättringsområde inom logistikfunktionen är ökad digitalisering vilket dels kan effektivisera processer och flöden internt och dels öka kundnyttan. Ett exempel är den kommande implementeringen av ett system där kunderna erbjuds flera frakt och leveransalternativ. Detta kommer att inkludera en collect@store-funktion som ger kunderna möjligheten att hämta upp varan direkt i butik, vilket leder till förenklade flöden.

Minska logistisk miljöpåverkan

Koncernens negativa miljöpåverkan orsakas till stor del av de koldioxidutsläpp som produkttransporterna ger upphov till, varav den största delen relaterar till flyg- och sjötransporter. Att minska det ekologiska fotavtrycket orsakat av produkttransporter är därför en prioriterad fråga. Swedol ställer tydliga krav på transportleverantörerna och optimerar logistikflödena för både in- och utleveranser.
För att minska koldioxidutsläpp orsakade av produkttransporter arbetar Swedol bland annat med att förbättra inköpsplaneringen, minska andelen flygtransporter och öka fyllnadsgraden i containrar som transporteras sjövägen genom samlastning av varor från olika leverantörer. Under 2018 har även en förflyttning mot tågtransport inletts.

Logistikfunktionen i Sverige samlas i Örebro

Under året fattade koncernen beslut om att samla den svenska logistik- och förädlingsverksamheten i Örebro med start 2020. Syftet med sammanslagningen är att effektivisera varuflödet, sänka kostnaderna och öka servicenivån gentemot kunderna. Centraliseringen av logistikfunktionen kommer att öka automationsgraden, samla lagerhållning och distribution till Sveriges demografiska mittpunkt och skapa en skalbar logistikfunktion som snabbt kan anpassas till förändringar inom både koncernen och i omvärlden.