Logistik och inköp

Swedols logistikfunktion förser butikskedjorna Swedol, Grolls och Univern samt återförsäljare och e-handelskunder med varor. Logistik är en viktig faktor i koncernens konkurrenskraft och ett ständigt strategiskt och operativt förbättringsarbete pågår för att samordna processer och ytterligare öka effektivitet och leveranskvalitet.

Effektiv och skalbar logistikmodell

En effektiv och skalbar   logistikmodell är en förutsättning för att leverera enligt Swedols omnikanalkoncept. Målet för koncernens logistik är att med hög tillgänglighet serva alla kunder på ett pålitligt och effektivt sätt oavsett försäljningskanal. Koncernens logistikfunktion består av tre logistikcenter. Tillsammans förser logistikcentren i Örebro, Hisings Backa och Skedsmokorset i Norge samtliga butiker, e-handelskunder och återförsäljare med varor.

Koncerngemensam logistikledning

Logistikfunktionen har en ledningsgrupp med representanter från samtliga logistikcenter som arbetar utifrån en gemensamt framtagen vision och mission som stödjer koncernens strategiska riktning. Långsiktigt arbetar ledningsgruppen mot att nå en skalbar logistikdimensionering.

Ständigt förbättringsarbete

Koncernen ser ständigt över inom vilka områden som logistikarbetet kan förbättras. Swedolkedjans logistikcenter i Örebro har under de senaste åren genomgått ett omfattande effektiviseringsarbete och opererar nu på en hög nivå sett till alla interna nyckeltal.

Lageromsättningshastigheten för hela koncernen uppgick till 4,1 (4,3) under 2017 vilket är lägre än målnivån om 4,5. Utvecklingen under året var dock positiv och jämförelsesiffran påverkades av förvärvet av Grolls. Arbetet med att vidareutveckla den koncerngemensamma logistikfunktionen som infördes efter förvärvet i juni 2016, då logistikcentren i Hisings backa och Skedsmokorset tillkom, har fortsatt. Flertalet nya samordnings- och effektiviseringssatsningar har inletts på de tre logistikcentren som alla visat förbättrad effektivitet under året.

Under året intensifierade koncernen mätning och uppföljning av logistikfunktionen och 2018 införs koncerngemensamma nyckeltal för att underlätta uppföljning och styrning. Koncernens ambition är att fortsätta arbetet med att öka effektiviteten och förbättra leveranskvaliteten, dels på de enskilda logistikcentren och dels gällande ytterligare samordning.

Korsvaruförsörjning

Ett område som prioriterades under 2017 var korsvaruförsörjning. Nu levererar respektive logistikcenter utvalda produkter till alla koncernens butikskedjor. Exempelvis levereras Björnkläder från Hisings Backa till Swedolbutikerna, Gesto från Örebro till Grolls- och Univernbutikerna och Univern från Skedsmokorset till Swedolbutiker i Norge. Det finns fortfarande stor utvecklingspotential inom koncernens korsvaruförsörjning, bland annat pågår arbetet med integration av webbutikerna för att stärka koncernens omnikanalkoncept.