Ansvarsfulla inköp

 

Ett attraktivt sortiment bygger på gedigen kunskap och en effektiv inköpsprocess i kombination med långsiktiga relationer med rätt leverantörsbas. Inköpsverksamheten är central för att kunna erbjuda kvalitetssäkrade och hållbara produkter med goda försäljningsmarginaler.

Lång erfarenhet och effektiva processer

Koncernens inköp bedrivs inom divisionernas kategoriorganisationer där det finns kunniga kategorichefer och strategiska inköpare med lång erfarenhet. Tillsammans med effektiva processer är inköparnas goda kunskap om
sortimentet, certifieringar och leverantörer avgörande för att kunna matcha inköpsbehovet på bästa sätt. Inköpsarbetet sker i samlade team med korta beslutsvägar vilket gör det möjligt att uppfatta förändringar i försäljningsutvecklingen i ett tidigt skede och anpassa inköpen därefter.

Inköpsarbetets förutsättningar skiljer sig mellan koncernens två divisioner. Inom Kläder och skydd utgör egna varumärken cirka hälften av sortimentet och produktionen är huvudsakligen belägen i Asien vilket ökar vikten av kravställning på och uppföljning av leverantörer. Inom Verktyg och förnödenheter är andelen externa varumärken större, leverantörsbasen bredare och tillverkningen sker i större omfattning inom Europa, jämfört med kläder och skydd. 

Rätt leverantörsbas

Rätt leverantörsbas är en förutsättning för ett framgångsrikt inköps- och sortimentsarbete. I arbetet med att utveckla koncernens leverantörsbas är produktkvalitet, pålitliga leveranser, försäljningsmarginal och hållbarhet
primära kriterier. Balansen i leverantörsbasen vad gäller bland annat antal leverantörer och deras andel av den totala inköpsvolymen är viktig för att motverka risker i varuflödet och säkerställa koncernens förhandlingsstyrka. I långsiktiga och nära samarbeten mellan Swedol och prioriterade leverantörer går kvalitet, ansvar och lönsamhet hand i hand.

Ansvar i leverantörsledet

Swedols ansvar sträcker sig längre än den egna verksamheten. Därför ställs tydliga krav på att de leverantörer som tillverkar produkterna koncernen säljer tar socialt och miljömässigt ansvar på högsta allvar. Området är särskilt prioriterat eftersom Swedol importerar produkter från länder där det finns risk för att dessa krav inte uppfylls. Koncernen är medlem i amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI), ett globalt företagsinitiativ som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor. Inom ramen för amfori BSCI används en gemensam uppförandekod och ett gemensamt system för uppföljning och fortsatt utveckling av leverantörsledet. Uppförandekoden ställer krav på efterlevnad av internationellt erkända konventioner om mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden och innehåller principer om god affärsetik och minskad miljöpåverkan.

Innan avtal tecknas om nya leverantörssamarbeten genomför Swedol en bedömning av leverantörens förmåga till pålitliga leveranser av kvalitativa och prisvärda produkter samt dess förmåga att leva upp till de krav som ställs i uppförandekoden. .

Uppföljning och samarbete

Leverantörsbesök ger god inblick i leverantörernas verksamhet och är viktiga för det löpande utvecklingsarbetet. Swedols målsättning är att minst en gång var tredje år besöka samtliga betydande leverantörer. Om avvikelser mot Swedols krav upptäcks vid leverantörsbesök upprättas i första hand en gemensam handlingsplan för att genom stöd och utbildning säkerställa att uppförandekoden efterlevs. Vid grova eller upprepade avvikelser mot uppförandekoden kan dock samarbetet avslutas. »

Affärsetik

Etiskt uppträdande och god affärssed är en förutsättning för Swedols utveckling och lönsamhet. Swedol accepterar inte någon form av korruption och följer Institutet Mot Mutors kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. För att minimera risker för att oegentligheter ska uppstå ska alla inköp och leverantörskontakter följa koncernens inköpsprocesser. Genom nära samarbeten arbetar Swedol proaktivt för att minimera risker med att agenter och samarbetspartners bidrar till korruption eller agerar på andra sätt som inte är i enlighet med uppförandekoden.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete