Risker och hantering

Swedols affärsverksamhet är på olika sätt förenad med risker. En väl avvägd riskhantering kan leda till nya möjligheter, och i slutändan skapa värde för Swedol och dess intressenter, samtidigt som risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster.

Uppfyllelsen av de mål som Swedol har enligt affärsplanen kan på både kort och lång sikt påverkas av strategiska, operativa och finansiella risker. För att minimera risker och dess negativa påverkan arbetar Swedol utifrån en etablerad process i enlighet med COSO:s ramverk där risker kontinuerligt identifieras, analyseras, hanteras och rapporteras inom koncernen.

Strategiska risker

Strategiska risker härleds i huvudsak till faktorer utanför Swedols egen verksamhet och avser risker i form av ändrade strategiska förutsättningar.

A. Konjunkturrisker och omvärldsrisker

Efterfrågan på Swedols produkter är beroende av konjunkturutvecklingen och en minskad tillväxt i ekonomin eller omvärldshändelser som påverkar global handel eller andra förutsättningar kan påverka intäkter och lönsamhet negativt.

Riskhantering
Swedol möter dessa risker genom att anpassa verksamheten till rådande efterfrågan, bedriva verksamhet inom flera geografiska marknader samt att ha en god ekonomisk stabilitet.

B. Strukturella risker

Swedol är utsatt för betydande konkurrens. Konkurrenterna består av såväl lokala aktörer inom verktyg och personligt skydd som nationella och internationella kedjor inriktade mot företag eller konsumenter. Därtill är risken för negativ marginalpåverkan större på storkundsmarknaden som kännetecknas av prispress och kundanpassade lösningar. Små och medelstora företag visar generellt på större flexibilitet i sysselsättningen vid svängningar i konjunkturen. Även teknologisk utveckling kan förändra strukturen på marknaden i form av, bland annat, konkurrens från aktörer med nya leveransmodeller, förändrade kundpreferenser och ändrade produktkrav.

Riskhantering
Swedols riskkänslighet begränsas av att koncernens försäljningsfokus ligger på små och medelstora företagskunder. Genom ett omnikanalkoncept möter Swedol kunderna utifrån deras behov och önskemål.

Operativa risker

Operativa risker är risker som huvudsakligen ligger inom Swedols kontroll. Leverans- och sortimentsproblem samt brister i det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret är exempel på risker i den dagliga verksamheten.

C. Förvärv- och integrationsrisk

Förvärv medför risk både i själva förvärvstransaktionen och den efterföljande integrationen. Utöver företagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer med nyckelpersoner, kunder och leverantörer komma att påverkas negativt. Det finns även en risk att integrationsprocesser kan komma att ta längre tid eller bli mer kostsamma än beräknat, och att förväntade synergier helt eller delvis uteblir. Misslyckad integration av förvärvade verksamheter kan komma att påverka Swedols varumärke och resultat negativt. Även butiksintegrationer inom det befintliga butiksnätet medför risk för både varumärke och resultat. Ett större antal mindre förvärv ökar sannolikheten för misslyckade integrationer men minskar dess påverkan, jämfört med ett fåtal stora förvärv.

Riskhantering
Noggranna analyser genomförs innan Swedol genomför något förvärv. För verksamheter som integreras i Swedol sker en noggrann uppföljning av såväl integrationskostnader som synergieffekter.

D. Risker i försäljningen och i rörelsemarginalen

Risker i Swedols försäljning kan innebära att produkterna i sortimentet inte matchar efterfrågan, har låga marginaler eller att försäljningskanalerna inte levererar enligt förväntan med lägre försäljning och marginaler som följd.

Riskhantering
Swedol har en bred kundbas och är inte beroende av ett fåtal branscher eller några enstaka stora kunder. Swedol har också en bred produktportfölj och en balanserad andel egna varor, vilket stärker erbjudandet och möjliggör högre marginaler. Koncernens försäljningskanaler följs upp och utvecklas kontinuerligt.

E. Risker i organisationen

Kvalificerad nyckelpersonal likväl som kompetenta och engagerade medarbetare är en viktig bidragande faktor till Swedols förmåga att förverkliga strategier och uppnå mål. Om Swedol skulle misslyckas med att tillhandahålla en attraktiv arbetsmiljö skulle det få en direkt negativ inverkan på företagets förmåga att attrahera, engagera och behålla kvalificerade medarbetare.

Riskhantering
Swedol arbetar löpande med att skapa en säker, rättvis och diversifierad arbetsplats med hög trivsel och stolthet bland de anställda. Därtill dokumenteras väsentliga processer för att vidareutveckla arbetsmetoderna och minska personalberoendet.

F. Risker i varuflödet

Swedol är beroende av att varuflödet fungerar på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Varuflödesprocessen startar redan i inköpsplaneringen och brister i inköpsfunktionen kan skapa störningar i varuflödet redan innan logistikfunktionen kan distribuera varorna. En ökad andel varor från Asien ställer också ökade krav på en effektiv inköpsprocess. Skulle sedan logistikcentren slås ut kommer koncernens importvaror påverkas kännbart under en tid, men verksamheten skulle kunna fortsätta i butikerna genom att produkterna kan levereras direkt av leverantörerna. Expansionen av logistikcentret i Örebro innebär en ökad risk för störningar i varuflödet. Samtidigt som kraven på logistik och lagerkapacitet ökar, så ökar även medvetenheten avseende vikten av företags hänsyn till miljön hos kunder och andra intressenter.

Riskhantering
För att möta ökade krav på varuflöde och lagerkapacitet utvärderas och effektiviseras logistikfunktionen löpande. Inköpsarbetet planeras noggrant och följs upp systematiskt för att minska risken för eventuella störningar. Genom att samla varuflöden, hålla en hög fyllnadsgrad och prioritera alternativ till flygfrakt arbetar Swedol för att minska den negativa klimatpåverkan som transporter bidrar till.

G. Risker i varulagret

En risk för handelsföretag som lagerhåller stora volymer är inkurans i varulagret och låg lageromsättningshastighet. Med en större andel varor från Asien som medför längre transporttider ökar risken för uppbyggnad av lagernivåer som leder till lägre omsättningshastighet.

Riskhantering
Swedol arbetar systematiskt med att utveckla sortimentet och effektivisera inköp- och logistikprocesserna i syfte att öka lageromsättningshastigheten och minska inkuransrisken. Vid import från Asien hjälper noggranna kontroller, på plats innan varorna fraktas, till att minska risken för inkurans. Koncernen har tagit fram ett grundsortiment (Core) för att säkerställa godtagliga nivåer för lageromsättningshastigheten.

H. Svinn

Swedol riskerar att utsättas för svinn av olika slag, från avsiktligt svinn så som snatteri, stölder och bedrägerier till administrativt svinn och ett suboptimalt utnyttjande av bolagets resurser. Växande e-handel leder också till risk för nya former av svinn där ordrar av uppsåt riskerar att beställas i andra personer eller bolags namn.

Riskhantering
Koncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten i butikerna för att förebygga svinn i form av varor, pengar och tid. En god intern kontroll minskar risken för bedrägerier.

I. IT-risk

Swedols verksamhet är beroende av en fungerande systemmiljö och ändamålsenliga rutiner som utvecklas i takt med verksamheten. Driftstörningar och avbrott i kassa-, e-handels- samt logistik- och lagerhanteringssystem, skulle få direkt inverkan på verksamheten eftersom det är svårt att övergå till manuell hantering med samma  kapacitet.

Riskhantering
Swedol arbetar löpande med aktiviteter för att begränsa antalet störningar i system och konsekvenserna av dessa. Genom ett proaktivt arbete med att identifiera och reducera möjliga hot minskar risken för intrång och förlust av information.

J. Produktrisker

Förmågan att möta intressenternas förväntningar på kvalitet, transparens, efterlevnad av lagar och krav relaterat till sortimentet är avgörande för kundernas förtroende. Koncernens produkter behöver också motsvara kundernas förväntningar på funktion, kvalitet, säkerhet och pris för att inte riskera att bli olönsamma.

Riskhantering
Swedol arbetar kontinuerligt för att optimera erbjudandet för kunden ur kvalitets-, pris- och miljösynpunkt. Swedol följer Reach- och POPs- örordningen samt RoHS-direktivet som statuerar krav för att företag ska ta ansvar för produkter och dess påverkan på samhället i stort. Koncernen tillämpar även försiktighetsprincipen vid utformning av produkter och genomför löpande produktester för att säkerställa högt ställda krav avseende funktion, kvalitet, säkerhet och kemikalieinnehåll. Detta, innebär att produkter och ämnen successivt byts ut vid behov. Omfattande produktutveckling och ett löpande sortimentsarbete ser till att koncernen har ett sortiment som ger hög produktkvalitet, -säkerhet och kundnöjdhet.

K. Ansvar i leverantörskedjan

Om Swedols leverantörer skulle visa sig bryta mot internationella regler eller avvika från vedertagen standard riskerar koncernen negativ publicitet och legala påföljder.

Riskhantering
Med hjälp av amfori BSCI samt Swedols uppförandekod för leverantörer ställer koncernen krav på och utvärderar leverantörer för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och att risker kopplat till miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, korruption och sociala förhållanden
minimeras.

L. Affärsetiska risker

I egenskap av stor aktör och börsnoterat bolag har Swedol ett ansvar att agera etiskt och föredömligt. Ett oetiskt beteende skulle kunna innebära legala påföljder och skada företagets rykte och förtroende.

Riskhantering
Koncernen arbetar enligt hög etisk standard och har nolltolerans mot korruption. Swedol kräver att alla medarbetare, samarbetspartners och leverantörer agerar i enlighet med uppförandekoden. Samtliga medarbetare utbildas i vad uppförandekoden innefattar och innebär.

Finansrelaterade risker

Finansrelaterade risker härleds i huvudsak till faktorer som återfinns utanför Swedols verksamhet och avser risker i form av ändrade finansiella förutsättningar.

M. Löneinflation i tillverkande länder

Swedol påverkas av förändringar i lönenivån i de länder där koncernens produkter tillverkas. Detta kan variera mellan olika produkter beroende på hur stor andel av tillverkningsprocessen som är arbetsrelaterad.

Riskhantering
Swedol arbetar aktivt för att hitta lösningar som främjar produktsortimentets bruttomarginal. Detta kan, exempelvis, innebära att produktionen av koncernens egna varor flyttar till andra länder om löneläget i ett tillverkningsland leder till att sortimentets marginaler försämras.

N. Råvarupriser

Inköpspriserna för koncernens produkter påverkas bland annat av världsmarknadspriserna på enskilda råvaror. Det gäller framförallt elmaterial (koppar), batterier (zink), belysning (aluminium), plastprodukter (olja) och kläder (bomull). Koncernen terminssäkrar inte prisrisken i underliggande råvaror. Detta innebär en risk eftersom inköpspriserna på berörda produkter påverkas av råvaruprisutvecklingen medan försäljningspriserna är styrda av marknaden för respektive produkt.

Riskhantering
Swedol strävar efter att kostnadsneutralisera negativ påverkan från råvarumarknaden, bland annat, genom att prisjustera för förändringar av råvarupriser.

O. Likviditetsrisk

Likviditetsrisk innebär att koncernen hamnar i en situation där likvida medel för betalning av åtaganden saknas.

Riskhantering
Swedols likviditetsreserven ska täcka 100 procent av estimerade nettoinvesteringar de kommande sex månaderna och 100 procent av rörelskapitalbehovet de kommande tre månaderna. Kreditfaciliteterna bör ha en kvarvarande avtalstid på minst 12 månader.

P. Ränterisk

Vid utgången av 2018 uppgick den räntebärande nettoskulden för koncernen till 311,1 Mkr. Utifrån den räntebärande nettoskuldens storlek vid utgången av året skulle en förändring av räntenivån på exempelvis 0,5 procentenheter påverka resultatet efter skatt för året med +/- 1,3 Mkr.

Riskhantering
Swedol strävar efter att överlikviditet i första hand ska användas till amortering på lån. Historiskt har Swedol haft en förhållandevis låg andel räntebärande skulder.

Q. Valutarisk

Swedol utsätts för valutaexponering genom försäljning i NOK och EUR samt en mer omfattande exponering genom de inköp som sker i Asien och Europa. Swedols främsta nettovalutaexponering är mot USD och EUR.

Riskhantering
För att hantera valutaexponeringen vid inköp i USD och EUR används terminssäkringar eller liknande derivat som ett led i att reducera påverkan från eventuella valutarörelser på rullande 12 månader i enlighet med finanspolicyn.

R. Nedskrivningar av immateriella tillgångar

Förvärvsrelaterad goodwill utgör en betydande del av koncernens balansräkning. Nedskrivningskostnader relaterade till goodwill och andra immateriella tillgångar kan få en negativ inverkan på koncernens finansiella ställning och resultat.

Riskhantering
Swedol bevakar relevanta omständigheter avseende verksamheten och det allmänna ekonomiska läget, och den möjliga påverkan sådana omständigheter kan få på värderingen av koncernens goodwill och andra immateriella
tillgångar.