Risker och hantering

Swedols affärsverksamhet är på olika sätt förenad med risker. En väl avvägd riskhantering kan leda till nya möjligheter, och i slutändan skapa värde för aktieägarna, samtidigt som risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster.

Uppfyllelsen av de mål som Swedol har enligt affärsplanen kan på både kort och lång sikt påverkas av strategiska, operativa och finansrelaterade risker. Swedol arbetar löpande med att identifiera nya risker samt begränsa riskexponering och eventuell påverkan i händelse av att en risk aktualiseras. Arbetet, som bedrivs i enlighet med COSO:s ramverk, kommer att ha fortsatt hög prioritet i takt med att verksamheten växer och utvecklas.

Strategiska risker

Strategiska risker härleds i huvudsak till faktorer utanför Swedols egen verksamhet och avser risker i form av ändrade strategiska förutsättningar.

A. Konjunkturrisker och omvärldsrisker

Efterfrågan på Swedols produkter är beroende av konjunkturutvecklingen och en minskad tillväxt i ekonomin eller omvärldshändelser som stör den globala handeln kan påverka intäkter och lönsamhet negativt. Swedol möter ovanstående risker genom att anpassa verksamheten till rådande efterfrågan, bedriva verksamhet inom flera geografiska marknader samt genom att ha en god ekonomisk stabilitet.

B. Strukturella risker

Swedol är utsatt för betydande konkurrens. Konkurrenterna består av såväl lokala aktörer inom verktyg och personligt skydd som nationella och internationella kedjor inriktade mot företag eller konsumenter. Swedol bedömer att en viss överetablering kan ha skett på konsumentmarknaden, men att riskkänsligheten för koncernens vidkommande begränsas av att fokus ligger på företagskunderna. Merparten av kunderna utgörs av små och medelstora företag med verksamheter som generellt visar på större flexibilitet i sysselsättningen vid svängningar i konjunkturen. Därtill är förutsättningarna för goda marginaler bättre än på storkundsmarknaden som i högre utsträckning präglas av prispress och kundanpassade lösningar.

Operativa risker

Operativa risker är risker som huvudsakligen ligger inom Swedols kontroll. Leverans- och sortimentsproblem samt brister i det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret är exempel på risker i den dagliga verksamheten.

C. Integrationsrisk

Genomförandet av förvärv medför i allmänhet integrationsrisker. Utöver företagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer med nyckelpersoner, kunder och leverantörer komma att påverkas negativt. Det finns även en risk att integrationsprocesser kan komma att ta längre tid eller bli mer kostsamma än beräknat och att förväntade synergier helt eller delvis uteblir. Misslyckad ntegration av förvärvade verksamheter kan komma att påverka Swedols varumärke och resultat negativt.

För verksamheter som integreras i Swedol sker en noggrann uppföljning av såväl integrationskostnader som synergieffekter.

D. Risker i försäljningen och i rörelsemarginalen

Swedol har en bred kundbas och är inte beroende av ett fåtal branscher eller några enstaka stora kunder. En successivt bredare geografisk marknadsbas ökar den möjliga marknadspenetrationen. En balanserad andel egna varor stärker erbjudandet och möjliggör högre marginaler. Koncernen arbetar kontinuerligt med effektivisering av försäljnings-, logistik- och inköpsprocessen.

E. Risker i organisationen

Kvalificerad nyckelpersonal likväl som kompetenta och engagerade medarbetare är en viktig bidragande faktor till Swedols förmåga att förverkliga strategier och uppnå mål. Om Swedol skulle misslyckas med att tillhandahålla en attraktiv arbetsmiljö skulle det få en direkt negativ inverkan på företagets förmåga att attrahera, engagera och behålla kvalificerade medarbetare.

Swedol arbetar systematiskt för att skapa en rättvis, diversifierad och säker arbetsplats med hög trivsel och stolthet bland de anställda. Kompetensutveckling och en inspirerande arbetsmiljö är viktigt för att Swedols medarbetare ska ha möjlighet att utnyttja sin fulla potential. Därtill arbetar koncernen löpande med att dokumentera väsentliga processer för att vidareutveckla arbetsmetoderna och minska risker relaterade till personalberoende.

F. Risker i varuflödet

Swedol är beroende av att varuflödet fungerar på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Skulle logistikcentren slås ut kommer koncernens importvaror påverkas kännbart under en tid, men verksamheten skulle kunna fortsätta i butikerna genom att produkterna kan levereras direkt av leverantörerna. Samtidigt som kraven på logistik och lagerkapacitet ökar, så ökar även medvetenheten avseende vikten av företags hänsyn till miljön hos kunder och andra intressenter.

För att möta ökade krav på varuflöde och lagerkapacitet utvärderas och effektiviseras logistikfunktionen löpande. Genom att därtill samla varuflöden, hålla en hög fyllnadsgrad och prioritera alternativ till flygfrakt arbetar Swedol för att succesivt minska den negativa klimatpåverkan som transporter bidrar till.

G. Risker i varulagret

En risk för handelsföretag som lagerhåller stora volymer är inkurans i varulagret och låg lageromsättningshastighet. Swedol arbetar systematiskt med att utveckla sortimentet och effektivisera inköp- och logistikprocesserna i syfte att öka lageromsättningshastigheten och minska inkuransrisken.

H. Svinn

Swedol utsätts för svinn av olika slag, såsom snatteri, stölder med mera. Med stöd av extern specialistkompetens bedriver koncernen ett kontinuerligt arbete med att förbättra säkerheten. Syftet är att förebygga svinn i form av varor och pengar och öka tryggheten för de egna medarbetarna.

I. IT-risk

Swedols verksamhet är beroende av en fungerande systemmiljö och ändamålsenliga rutiner som utvecklas i takt med verksamheten. Driftstörningar och avbrott i kassa-, e-handels- samt logistik- och lagerhanteringssystem, skulle få direkt inverkan på verksamheten eftersom det är svårt att övergå till manuell hantering med samma kapacitet. Swedol arbetar löpande för att begränsa antalet störningar i system och konsekvenserna av dessa. Genom ett proaktivt arbete med att identifiera och reducera möjliga hot minskar risken för intrång och förlust av information.

J. Produktrisker

Förmågan att möta intressenternas förväntningar på kvalitet, transparens, efterlevnad av lagar och krav relaterat till sortimentet är avgörande för kundernas förtroende. Swedol arbetar kontinuerligt för att optimera erbjudandet för kunden ur kvalitets-, pris- och miljösynpunkt. Swedol följer EU-direktiven RoHS, REACH och WEEE som statuerar krav för att företag ska ta ansvar för produkter och dess påverkan på samhället i stort. Koncernen tillämpar även försiktighetsprincipen vid utformning av produkter och genomför löpande produktester för att säkerställa efterlevnad av högt ställda säkerhetskrav avseende funktion, kemikalieinnehåll och dokumentation, i enlighet med lagstiftning. Detta, innebär att produkter och ämnen successivt byts ut för att uppnå ökad produktkvalitet, produktsäkerhet och kundnöjdhet.

K. Ansvar i leverantörskedjan

Om Swedols leverantörer skulle visa sig bryta mot internationella regler eller avvika från vedertagen standard riskerar koncernen negativ publicitet och legala påföljder. Swedol följer en dokumenterad rutin vid val av leverantör för att säkerställa att de inköpta produkterna är säkra och har tillverkats på ett etiskt och miljömässigt korrekt sätt. Swedols uppförandekod ställer krav på att leverantörernas verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och att risker kopplat till miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, korruption och sociala förhållanden minimeras.

L. Affärsetiska risker

I egenskap av stor aktör och börsnoterat bolag har Swedol ett ansvar att agera etiskt och föredömligt. Ett oetiskt beteende skulle kunna innebära legala påföljder och skada företagets rykte och förtroende. Koncernen arbetar enligt hög etisk standard och har nolltolerans mot korruption i form av mutor, illojala konkurrensbegränsande åtgärder och andra oegentligheter. Swedol kräver att alla medarbetare, samarbetspartners och leverantörer agerar i enlighet med den koncerngemensamma uppförandekoden. Samtliga medarbetare utbildas i vad uppförandekoden innefattar och innebär.

Finansrelaterade risker

Finansrelaterade risker härleds i huvudsak till faktorer som återfinns utanför Swedols verksamhet och avser risker i form av ändrade finansiella förutsättningar.

M. Löneinflation i tillverkande länder

Swedol påverkas av förändringar i lönenivån i de länder där koncernens produkter tillverkas. Detta kan variera mellan olika produkter beroende på hur stor andel av tillverkningsprocessen som är arbetsrelaterad. Koncernen arbetar aktivt för att hitta lösningar som främjar sortimentets bruttomarginal.

N. Råvarupriser

Inköpspriserna för koncernens produkter påverkas bland annat av världsmarknadspriserna på enskilda råvaror. Det gäller framförallt elmaterial (koppar), batterier (zink), belysning (aluminium), plastprodukter (olja) och kläder (bomull). Koncernen terminssäkrar inte prisrisken i underliggande råvaror. Detta innebär en risk eftersom inköpspriserna på berörda produkter påverkas av råvaruprisutvecklingen medan försäljningspriserna är styrda av marknaden för respektive produkt. Swedol strävar efter att kostnadsneutralisera negativ påverkan från råvarumarknaden.

O. Likviditetsrisk

Likviditetsrisk innebär att koncernen hamnar i en situation där likvida medel för betalning av åtaganden saknas. Likviditetsreserven ska uppgå till minimum 50 Mkr. Kreditfaciliteterna bör ha en kvarvarande avtalstid på minst 12 månader.

P. Ränterisk

Vid utgången av 2017 uppgick den räntebärande nettoskulden för koncernen till 323,5 Mkr. Utifrån den räntebärande nettoskuldens storlek vid utgången av året skulle en förändring av räntenivån på exempelvis 0,5 procentenheter påverka resultatet efter skatt för året med +/- 1,8 Mkr. Swedol strävar efter att överlikviditet i första hand ska användas till amortering på lån.

Q. Valutarisk

Swedol utsätts för valutaexponering genom försäljning i NOK och EUR samt en mer omfattande exponering genom de inköp som sker i Asien och Europa. Swedols främsta nettovalutaexponering är mot USD och EUR. För att hantera valutaexponeringen vid inköp i USD och EUR används terminssäkringar eller liknande derivat som ett led i att reducera påverkan från eventuella valutarörelser på rullande 12 månader i enlighet med finanspolicyn

R. Nedskrivningar av immateriella tillgångar

Förvärvsrelaterad goodwill utgör en betydande del av koncernens balansräkning. Nedskrivningskostnader relaterade till goodwill och andra immateriella tillgångar kan få en negativ inverkan på koncernens finansiella ställning och resultat. Swedol bevakar relevanta omständigheter avseende verksamheten, det allmänna ekonomiska läget och den möjliga påverkan sådana omständigheter kan få på värderingen av koncernens goodwill och andra immateriella tillgångar.