Finansiella mål

Denna sammanfattning av utfallet av de finansiella målen återfinns i årsredovisningen för 2017.

15% intäktstillväxt  Den organiska intäktstillväxten har haft en positiv utveckling sedan trendbrottet 2015. Detta är delvis en funktion av den goda underliggande marknadsutvecklingen, men framförallt ett resultat av genomförda åtgärder för att öka försäljningen. Utfallet 2016 och 2017 har kraftigt påverkats av förvärvet av Grolls som genomfördes under juni månad 2016. Proforma inklusive Grolls för motsvarande period föregående år uppgick intäktstillväxten till 8,7%.

 

11% rörelsemarginal Efter en tid med fallande rörelsemarginal, bland annat på grund av etableringen i Norge, skedde ett trendbrott under 2014. Rörelsemarginalen ökade till 3,6 % under 2014 och 2015. För 2017 har rörelsemarginalen ökat till 9,2 %. Den positiva utvecklingen kan förklaras med försäljningstillväxt, högre bruttomarginal och god kostnadskontroll.

25% Avkastning på genomsnittligt eget kapital Swedols avkastning på genomsnittligt eget kapital har haft en positiv utveckling sedan 2013. Den positiva utvecklingen har fortsatt under 2017 och avkastningen på genomsnittligt eget kapital uppgick till 20,6 %, vilket var en följd av stigande rörelsevinster. Variationen i avkastningsnivån är huvudsakligen en följd av rörelsemarginalens utveckling.

 

40% soliditet Soliditetsmålet på minst 40 % har infriats för hela den aktuella femårsperioden. Under 2016 sjönk soliditeten med anledning av förvärvet av Grolls. Soliditeten återställdes dock genom nyemissionen under september och uppgick till 42,2 % vid utgången av 2016. Under 2017 har soliditeten stärkts ytterligare och uppgick till 46,0 % vid årets slut. Den starka soliditeten ger en god finansiell bas för fortsatt tillväxt och en beredskap att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

 

30-50% Aktieutdelning i % av nettoresultat Årets föreslagna utdelning utgör 36,1 % av koncernens nettoresultat, vilket är inom intervallet för fastlagd policy. Utdelningen 2013–2015 var utöver fastlagd policy. Nuvarande kapitalstruktur och lönsamhet bedöms ge fullgott utrymme för den föreslagna utdelningen.