Finansiella mål

Denna sammanfattning av utfallet av de finansiella målen återfinns i årsredovisningen för 2017.

15% intäktstillväxt  Intäktstillväxten har haft en positiv utveckling sedan trendbrottet 2015. Detta är delvis en funktion av den goda underliggande marknadsutvecklingen, men framförallt ett resultat av genomförda åtgärder för att öka försäljningen. Utfallet 2016 och 2017 har kraftigt påverkats av förvärvet av Grolls som genomfördes under juni månad 2016. Tillväxten om 5,7 % under 2018 påverkades negativt av tappade kundkontrakt och tillfällig varubrist i Grollskedjan i Sverige, medan genomförda förvärv bidragit positivt.

11% rörelsemarginal Rörelsemarginalen har successivt förbättrats från 3,6 % under 2014 och 2015. För 2018 har rörelsemarginalen ökat ytterligare från 9,2 % 2017 till 10,0 %. Den positiva utvecklingen kan förklaras med försäljningstillväxt, bättre produktmix och löpande prisjusteringar.

 

25% Avkastning på genomsnittligt eget kapital Swedols avkastning på genomsnittligt eget kapital har haft en positiv utveckling sedan 2014. Den positiva utvecklingen har fortsatt under 2018 och avkastningen på genomsnittligt eget kapital uppgick till 21,6%, vilket var en följd av stigande rörelsevinster. Variationen i avkastningsnivån är huvudsakligen en följd av rörelsemarginalens utveckling.

 

40% soliditet Soliditetsmålet på minst 40 % har infriats för hela den aktuella femårsperioden. Under 2016 sjönk soliditeten med anledning av
förvärvet av Grolls. Soliditeten återställdes dock genom nyemissionen och uppgick till 42,2 % vid utgången av 2016. Under 2018 har soliditeten stärkts ytterligare och uppgick till 49,6 % vid årets slut. Den starka soliditeten ger en god finansiell bas för fortsatt tillväxt och en beredskap att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter. Mot bakgrund av effekterna av IFRS 16 kommer soliditetsmålet att revideras från och med 2019.

30-50% Aktieutdelning i % av nettoresultat Årets föreslagna utdelning utgör 39,6 % av koncernens nettoresultat, vilket är inom intervallet för fastlagd policy. Utdelningen 2014–2015 var utöver fastlagd policy. Nuvarande kapitalstruktur och lönsamhet bedöms ge fullgott utrymme för den föreslagna utdelningen.