Styrelsens uppdrag

 

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att fastslå strategiska riktlinjer, tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga VD samt att ytterst ansvara för koncernens riskhantering och interna styrning och kontroll.

Styrelseordförandes ansvar

Styrelseordförande leder styrelsearbetet och följer verksamheten i dialog med VD. Ordförande företräder bolaget i frågor av särskild betydelse. Uppdraget medför ansvar för att styrelsearbetet är välorganiserat, effektivt, att styrelsen fullgör åtagandena, samt att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag. Ordförande ansvarar även för att nya ledamöter får erforderlig introduktionsutbildning och för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om koncernen.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Styrelsen avsätter tid på styrelsemötena för löpande utvärdering av sitt arbete. En gång per år utvärderar styrelsen utförligt sina prestationer, förbättringsområden, formerna för sitt arbete och sin sammansättning. Detta sker genom att styrelsen diskuterar ett antal för detta ändamål framtagna frågor gällande styrelsearbetet. Styrelsen utvärderas tillika inom ramen för valberedningens arbete. Styrelsen utvärderar minst en gång per år VD:s arbete.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen utser VD. Uppdelningen av styrelsens och VD:s ansvar samt befogenheter återfinns i styrelsens arbetsordning samt instruktioner till VD som fastställs årligen. Vidare reglerar styrelsens arbetsordning den finansiella rapporteringen till styrelsen och styrelsens ansvar för formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga
regler för noterade bolag. Styrelsen har beslutat att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott eller ersättningsutskott eftersom styrelsen med hänsyn till storlek, kompetens och erfarenhet funnit det mer ändamålsenligt att den i sin helhet fullgör de uppgifter som enligt Aktiebolagslagen och Koden ankommer på revisionsrespektive ersättningsutskott.

Arvode

Det totala styrelsearvodet i Swedols styrelse som beslutades på årsstämman för 2017 uppgick till 1 240 Tkr. Arvodet ska fördelas med 170 Tkr till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 220 Tkr till styrelsens ordförande.

Styrelsen ledamöter, valda vid ordinarie bolagsstämma 15 juni 2018

 

Swedol

Lars Lindgren

Ordförande. Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1975.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015. Styrelsens ordförande sedan 2017.
Utbildning: Jur. Kand. samt Civilekonom vid Göteborgs Universitet.
Övriga uppdrag: Investerare, ägare av ett antal industri-, handels- och tjänsteföretag.
Bakgrund: Senior Investment Manager på Nordstjernan 2012-2018, verkställande direktör i Nordstjernan Industriutveckling AB 2004-2012, dessförinnan bland annat befattningar inom MTG och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav

Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Peter Hofvenstam

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1965.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Vice verkställande direktör i Nordstjernan sedan 2000. Styrelseledamot i Rosti Group AB. Styrelseordförande Nordstjernan Kredit AB.
Bakgrund: Styrelseordförande i Swedol AB, Ramirent Oyj, Exel Composites Oyj, Partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB, Finanschef i AB Aritmos och analytiker på Proventus AB.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav.

Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Christina Åqvist

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1978.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Jur. kand från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi.

Övriga uppdrag: Partner vid Indequity med fokus på investeringar och operativ utveckling av traditionella branscher.
Bakgrund: Tidigare anställningar: VD tillika koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail and Greenfield Expansion vid B&B Tools, konsult vid the Boston Consulting Group, affärsjurist med fokus på företagsförvärv vid Advokatfirman Vinge.
Aktieinnehav: 6 760 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Leif Reinholdsson

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1953.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Diplomerad Marknadsekonom kompletterat med utbildningar inom företagsledning och styrelsearbete
Övriga uppdrag: Driver konsultbolaget LeiRei Business Development AB med inriktning på stöd till företagsledning och styrelser. Styrelseledamot i Sandryds Group AB och ACG Gruppen samt dess dotterbolag.
Bakgrund: Styrelseordförande i Canvac AB, Verkställande direktör och koncernchef 1997-2011 för Skydda Protecting People Europe AB, ett bolag inom Bergman & Beving-koncernen specialiserat på personlig skyddsutrustning, Styrelseordförande i samtliga Skyddas dotterbolag. Dessförinnan ledande befattningar inom Järnia AB/Ferro AB.
Aktieinnehav: 13 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Staffan Andersson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976.
Invald: Styrelseledamot sedan 2018.
Utbildning: Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt MBA från Harvard Business School

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Beijer Tech AB.
Bakgrund: Senior Vice President på Bain Capital, Verkställande direktör Skydda PPE AB, Vice President och COO på B&B Tools Markets AB, Manager på Bain & Company.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Visa mer
Visa mindre