Styrelsens uppdrag

 

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att fastslå strategiska riktlinjer, tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga VD samt att ytterst ansvara för koncernens riskhantering och interna styrning och kontroll.

Styrelseordförandes ansvar

Styrelseordförande leder styrelsearbetet och följer verksamheten i dialog med VD. Ordförande företräder bolaget i frågor av särskild betydelse. Uppdraget medför ansvar för att styrelsearbetet är välorganiserat, effektivt, att styrelsen fullgör åtagandena, samt att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag. Ordförande ansvarar även för att nya ledamöter får erforderlig introduktionsutbildning och för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om koncernen.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Styrelsen avsätter tid på styrelsemötena för löpande utvärdering av sitt arbete. En gång per år utvärderar styrelsen utförligt sina prestationer, förbättringsområden, formerna för sitt arbete och sin sammansättning. Detta sker genom att styrelsen diskuterar ett antal för detta ändamål framtagna frågor gällande styrelsearbetet. Styrelsen utvärderas tillika inom ramen för valberedningens arbete. Styrelsen utvärderar minst en gång per år VD:s arbete.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen utser VD. Uppdelningen av styrelsens och VD:s ansvar samt befogenheter återfinns i styrelsens arbetsordning samt instruktioner till VD som fastställs årligen. Vidare reglerar styrelsens arbetsordning den finansiella rapporteringen till styrelsen och styrelsens ansvar för formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga
regler för noterade bolag. Styrelsen har beslutat att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott eller ersättningsutskott eftersom styrelsen med hänsyn till storlek, kompetens och erfarenhet funnit det mer ändamålsenligt att den i sin helhet fullgör de uppgifter som enligt Aktiebolagslagen och Koden ankommer på revisionsrespektive ersättningsutskott.

Arvode

Det totala styrelsearvodet i Swedols styrelse som beslutades på årsstämman för 2017 uppgick till 1 240 Tkr. Arvodet ska fördelas med 170 Tkr till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 220 Tkr till styrelsens ordförande.

Styrelsen ledamöter, valda vid ordinarie bolagsstämma 15 juni 2018