Ersättningar

För 2018 består ersättningen till ledande befattningshavare av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt kan därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, varvid den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40% av den totala årslönen om full måluppfyllelse uppnås. Den rörliga ersättningen för år 2018 består för VD av en resultatdel och en del som är knuten till lagervärdet, bonusen kan maximalt uppgå till 1 104 Tkr. År 2018 gav ett bonusutfall för ledande befattningshavare på totalt 2 781 Tkr.

Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Pensionsåldern för samtliga ledande befattningshavare är 65 år. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör ej förekomma.

Uppsägningstiden från bolagets sida för VD är sex månader och från VD:s sida likaså sex månader.