Anmälan årsstämma 2019

Här kan du anmäla dig till 2019 års bolagsstämma för Swedol AB. Notera att eventuella fullmakter i original i god tid före stämman bör insändas till bolaget på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Anmälan till bolagsstämman 2019 är nu stängd.