Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är på bolagsstämman alla aktieägare kan utöva sin rätt att besluta i frågor som rör bolaget och dess verksamhet. I enlighet med aktiebolagslagen skall Swedol årligen hålla en bolagsstämma som kallas för Årsstämma.

Swedols Årsstämma skall hållas i Stockholmsområdet under första halvåret varje år. När och på vilken ort stämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman, och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste vara företaget tillhanda för att den med säkerhet kan tas upp i kallelsen, meddelas också aktieägarna senast vid tredje kvartalsrapporten.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna och tid för anmälan till bolagsstämman.

På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen och revisorerna, beslut om antalet styrelseledamöter, styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma samt eventuell utdelning. Företaget eftersträvar alltid att styrelsen, ledningsgruppen och att revisorn är närvarande vid bolagsstämma. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid som anges i kallelsen. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ett ombud.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet av avgivna röster. I vissa beslutsfrågor vid bolagsstämman föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på bolagsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna