Bolagsordning

Antagen på årstämma 2010-05-20.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Swedol AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning via butiker, postorder och internet av produkter inom järnhandelssegmentet, fordons- och maskinreservdelar och tillbehör samt förbrukningsmaterial inom dessa områden, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

Aktieslag
Aktier skall kunna utgöras av två slag, serie A och serie B. Aktier av vardera serie skall kunna utges till ett antal motsvarande 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktier av serie A skall medföra rätt till tio (10) röster i bolaget och aktie av serie B skall medföra rätt till en (1) röst i bolaget.

Företrädesrätt
Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner respektive konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission mot annan betalning än apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Omvandlingsrätt
Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

§ 9 Årstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två protokolljusterare
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordning
 • Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • Beslut
  – om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  – om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  – om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 • Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 • Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolags-ordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 11 Deltagande i årsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§ 12 Avstämmningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.