Utdelning

Swedol ska ha möjlighet till fortsatt tillväxt under bibehållen finansiell styrka. Mot denna bakgrund har styrelsen fastslagit en utdelningspolicy som innebär en utdelning om 30–50 procent av koncernens nettoresultat.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,90 kr (0,50) per aktie för 2017. Sammanlagd utdelning uppgår därmed till totalt 74,9 Mkr (41,6). Föreslagen utdelning utgör 36,1 pro- cent av koncernens nettoresultat. Swedols strategi syftar till att skapa god värdeutveckling genom organisk tillväxt och förvärv. Nuvarande kapitalstruktur och lönsamhet bedöms ge fullgott utrymme för föreslagen utdelning med hänsyn till de krav och möjligheter som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital och likviditet.

Swedol B (SWOL B) per 2017-12-31

  • Betavärde 0,56
  • Volatilitet % 31,9
  • Direktavkastning, % 3,09*
  • Totalavkastning, % 15,45*
  • P/E 11,68
  • EV/Sales 0,89
  • Kurs/eget kapital 2,24
  • Vinst per aktie, kr 2,49
*Föreslagen utdelning.