Väsentlighetsanalys och intressenter

Swedol strävar efter att ta ansvar och skapa värde genom hela kedjan. Den positiva och negativa påverkan som koncernen har på människor, miljö och samhälle uppstår såväl inom som utanför den egna verksamheten.

Identifiering av väsentliga frågor

Swedol har identifierat sina mest viktiga intressenter till kunder, medarbetare, ägare och investerare, fackliga organisationer, samhälle, och leverantörer. En kontinuerlig dialog förs anpassad till respektive intressentgrupp.

För att utveckla och förbättra verksamhetens hållbarhetsarbete har Swedol under 2017 genomfört en aktualiserad intressentdialog. Några av Swedols kunder och ägare har reflekterat över och prioriterat viktiga hållbarhetsaspekter. Intressentdialogen har, tillsammans med en översyn av vilka krav och förväntningar som omvärlden ställer, legat till grund för en uppdaterad väsentlighetsanalys.

Genom denna analys har Swedols ledningsgrupp identifierat koncernens mest väsentliga hållbarhetsfrågor, utifrån risker och möjligheter. Frågorna har sedan förankrats i styrelsen. Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning som är integrerad i årsredovisningen ökar transparensen och möjligheterna att förstå var påverkan sker i värdekedjan. För 2017 års redovisning har Swedol valt att tillämpa GRI:s nya ramverk. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives Standarder för hållbarhetsredovisning (2016) på tillämpningsnivå ”Core”. Ett fullständigt GRI-index återfinns på Swedols hemsida.

Swedols väsentliga hållbarhetsfrågor

 • Kundservice
 • Lönsamhet och tillväxt
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Produktansvar genom kvalitet och säkerhet
 • Kemikalier
 • Logistikoptimering
 • Hjälpa kunder med att minska egen miljöpåverkan
 • Ledarskap
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Mångfald och jämställdhet
 • Arbetsförhållanden/mänskliga rättigheter i leverantörsledet
 • Antikorruption