Minska det ekologiska fotavtrycket

Minska det ekologiska fotavtrycket

Inom ramen för Swedols logistikmodell  är det centralt att minska det ekologiska fotavtrycket som transporterna ger upphov till. Swedol ställer därför tydliga krav på transportleverantörerna och optimerar logistikflödena för både in och ut leveranser från respektive logistikcenter.

En stor del av Swedols klimatpåverkan orsakas av transporter och merparten av utsläppen relaterar till flyg- och sjötransporter. Under 2017 uppmättes de totala koldioxidutsläppen orsakade av transporter till 2 725 ton CO2e (2 472). Ökningen i absoluta tal är en effekt utav förvärvet av Grolls i juni 2016. Swedol arbetar aktivt med att minska utsläppen vilket resulterat i att målet att minska koldioxidutsläppen från transporter per kostnad såld vara uppnåddes 2017 där utfallet blev 1,47 ton CO2e/Mkr (1,74).

Under 2017 upprättades ett koncerngemensamt mål i syfte att minska flygtransporterna. För att uppnå målen arbetar Swedol med att förbättra inköpsplaneringen och öka fyllnadsgraden i containrar som transporteras sjövägen genom samlastning av varor från olika leverantörer.

Vi har också fattat beslut om att samla all logistikverksamhet i Sverige till Örebro för att ytterligare förbättra flödena.

Läs mer om hur vi arbetar med logistik