Ansvarsfulla inköp

Våra inköp är centrala för att vi ska kunna erbjuda kvalitetssäkrade och hållbara produkter. För oss utgör långsiktiga relationer med våra leverantörer kärnan i det arbetet.

Uppförandekod för leverantörer

Vi arbetar med en egen uppförandekod för leverantörer. Koden innehåller krav om efterlevnad av mänskliga rättigheter samt internationellt erkända konventioner och nationell lagstiftning. I de fall där vi upprättar avtal med agenter  ställer vi lika höga krav. Vi besöker kontinuerligt våra leverantörer och om avvikelser mot våra krav upptäcks är syftet med vårt arbetssätt att tillsammans med leverantörerna arbeta för förbättringar. Vid grova eller upprepade avvikelser mot uppförandekoden kan samarbeten avslutas.

Vi arbetar också med Amfori BSCI, där Grolls varit medlem en längre tid. I samband med Swedols förvärv av Grolls 2016 ställdes krav även på Swedols leverantörer att skriva under Amforis uppförandekod och omfattas av det kontrollprogram initiativet erbjuder.  Målet är att alla våra leverantörer ska omfattas av Amfori BSCI eller motsvarande system för att vidareutveckla leverantörsarbetet framåt.